sadzby DMV

úprava sadzieb DMV

  • vek MV sa počíta od dátumu 1. evidencie vozidla
  • dátum evidencie sa pokladá za 1. mesiac (aj keď neúplný)
  • pri predaji MV počas mesiaca je za daný mesiac daňovníkom predávajúci, kupujúci je daňovníkom od 1. dňa nasledujúceho mesiaca

Pozn.:
Zníženie o 50% si môžu uplatniť hybridné vozidlá bez ohľadu na to, či sa odpisujú v odpisovej skupine 0 na dva roky (PHEV) alebo v odpisovej skupine 1 na štyri roky (HEV)

Vytvorte si webové stránky zdarma!