Účtovné odpisy

Účtovné odpisy vyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia dlhodobého majetku, ktorý je využívaný účtovnou jednotkou, avšak maximálne do výšky ocenenia majetku v účtovníctve.

Účtovné odpisy sú upravené zákonom o účtovníctve a na rozdiel od daňových odpisov, má účtovná jednotka pri ich stanovení voľnejšiu ruku, napríklad pri stanovení počtu rokov odpisovania alebo zaokrúhľovaní.

Na začiatku odpisovania dlhodobého majetku si spoločnosť zostaví odpisový plán. Ten by mal napríklad zohľadňovať očakávané použitie majetku, intenzitu jeho využitia, technické alebo morálne zastaranie alebo zákonné a iné obmedzenia na používanie majetku. V prípade, ak by účtovná jednotka počas doby odpisovania zistila, že majetok využíva inak ako je uvedené v odpisovom pláne, môže ho prehodnotiť a upraviť. Treba upozorniť, že v prípade účtovných odpisov nemožno odpisovanie prerušiť, avšak ak v danom období účtovná jednotka majetok nepoužívala, môže upraviť odpisový plán o odpis za dané obdobie.

V rámci účtovných odpisov rozoznávame dve odpisové metódy, a to:

  • časové odpisové metódy,
  • výkonové odpisové metódy.

Najčastejšou voľbou pri účtovných odpisov sú práve časové metódy odpisovania. Pri nich musí účtovná jednotka poznať, resp. si stanoviť dobu využiteľnosti majetku v podniku. Táto metóda sa ďalej člení na:

  • časovú lineárnu (rovnomernú) metódu odpisovania - výška odpisu sa počas doby odpisovania nemení, využíva sa napríklad pri odpise automobilov,
  • časovú progresívnu metódu odpisovania - výška odpisu je v prvých rokoch odpisovania nižšia a postupne narastá, využíva sa napríklad pri odpise stroja, ktorý pracuje na 100 % až po pár rokoch zabehnutia,
  • časovú degresívnu metódu odpisovania - výška odpisu je v prvom roku odpisovania najvyššia a postupne klesá, využíva sa napríklad pri odpise výpočtovej techniky, ktorá je v prvých rokoch odpisovania využívaná najviac a jej používanie postupne klesá.

Okrem časových odpisových metód existujú aj výkonové odpisové metódy, ktoré sa najčastejšie využívajú pri odpisovaní majetku, ktorého výkon je ľahko merateľný, napríklad rôzne stroje, zariadenia, ale aj motorové vozidlá. Pri tomto type účtovných odpisov je potrebné stanovenie predpokladaného výkonu zariadenia za celú dobu jeho odpisovania, ďalej jeho skutočný výkon za obdobie, za ktoré sa počíta odpis, a po skončení obdobia presne určiť skutočný výkon zariadenia za toto obdobie.


Daňové odpisy

Daňové odpisy, na rozdiel od tých účtovných, nevyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia majetku. Vyjadrujú iba, akú výšku vstupnej ceny dlhodobého majetku si účtovná jednotka môže podľa zákona o dani z príjmov v danom roku uplatniť do daňových výdavkov.

Upravuje ich zákon o dani z príjmov, ich výška sa zisťuje na ročnej báze (nie mesačnej ako u účtovných odpisov) a neúčtujú sa. Pre daňové odpisy sú požiadavky zákona veľmi špecifické a účtovná jednotka si pri ich výpočte sama nemôže skoro nič určiť alebo upraviť. Možno ich prerušiť na jedno celé, alebo viac celých zdaňovacích období, pričom v ďalšom zdaňovacom období účtovná jednotka pokračuje v odpisovaní tak, ako keby nebolo prerušené, avšak celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia. Zákon o dani z príjmov určuje aj prípady, kedy je účtovná jednotka povinná odpisovanie prerušiť.

Daňové odpisy sa zaokrúhľujú od 01.01.2020 matematicky na 2 desatinné miesta.

Doba odpisovania majetku sa určí podľa odpisovej skupiny, do ktorej je konkrétny majetok podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov zaradený. V závislosti od toho, v akej odpisovej skupine sa majetok nachádza, sa následne vyberie metóda odpisovania. Vo väčšine prípadov sa používa rovnomerná metóda odpisovania, ktorá je dovolená pri majetku vo všetkých odpisových skupinách. Možnosťou výberu je aj zrýchlená metóda odpisovania, ktorá sa smie využiť iba v odpisových skupinách 2 a 3.

Od 01.01.2018 pri kúpeľných budovách zaradených v odpisovej skupine 6 dobrovoľná možnosť vybrať si dobu odpisovania v rozmedzí od 20 do 40 rokov.

Od 01.01.2020 daňovník , ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov vlastné budovy zatriedené v KP 112 a 113 , v ktorých podlahová plocha každej bytovej jednotky je najviac 100 m2, sú nadobudnuté kúpou alebo vlastnou činnosťou, slúžia najmenej v rozsahu 70 % na bývanie zamestnancov v pracovnom pomere sa môžu odpisovať rovnomerným spôsobom 6 rokov.


Spôsob výpočtu odpisov

Pri rovnomerných odpisoch je výška odpisu počas doby odpisovania rovnaká a určí sa ako podiel vstupnej ceny majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu.

Výpočet zrýchlených odpisov, ktoré je možné využiť iba v druhej a tretej odpisovej skupine, je už o niečo náročnejší. Odpisy majetku sa vypočítajú:

  • v prvom roku odpisovania hmotného majetku sa uplatní iba pomerná časť z ročného odpisu, pričom odpis sa určí ako podiel vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie platného v prvom roku odpisovania v závislosti od počtu mesiacov, v ktorých sa o majetku účtuje (t. j. od mesiaca zaradenia majetku do užívania),
  • v ďalších rokoch odpisovania hmotného majetku sa odpis vypočíta ako podiel dvojnásobku zostatkovej ceny a rozdielu medzi priradeným koeficientom pre ďalšie roky odpisovania a počtom rokov, počas ktorých sa už majetok odpisoval.
Vytvorte si webové stránky zdarma!