Daňový bonus

Sumy daňového bonusu na dieťa platné od 01.01.2023

  • 140,00 € na dieťa vo veku do 18 rokov
  • 50,00 € na dieťa vo veku od 18 rokov

Súčasne je daňový bonus najviac:

  • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
  • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
  • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
  • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
  • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
  • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Daňový bonus 140,00 € sa vypláca poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 18 rokov.

Nárok na daňový bonus na dieťa do 18 rokov je len vtedy, ak sa na toto dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách - toto platí od januára do apríla 2023, po novelizácii zákona o pomoci v hmotnej núdzi vzniká od 01.05.2023 nárok na daňový bonus aj na dieťa, na ktoré sa poskytovala dotácia na stravovanie.


Mesačné preddavky

Pri výpočte mesačných preddavkov zamestnanca sa vychádza z čiastkového základu dane (tj. hrubá mzda - odvody zamestnanca) za daný kalendárny mesiac u toho zamestnávateľa, u ktorého si zamestnanec uplatňuje daňový bonus.

To znamená, že ak má u daného zamestnávateľa viac pracovnoprávnych vzťahov (napr. pracovný pomer aj dohodu), čiastkové základy dane sa spočítajú, ale neprihliada sa na čiastkové základy dane u iného zamestnávateľa.

Pri výpočte "po novom" už zamestnanec nemusí mať zdaniteľné príjmy aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy, aby mu vznikol nárok na daňový bonus - príjmy môžu byť aj nižšie.


V nasledovnej tabuľke je uvedený príklad, aký daňový bonus vyjde zamestnancovi s rôznou hrubou mzdou. Pre zjednodušenie porovnania sú DB počítané na deti do 18 rokov, tzn. s nárokom 140,00 € na dieťa mesačne a zároveň percentuálne podľa počtu detí:

Pri akej hrubej mzde bude mať zamestnanec nárok na plný nekrátený daňový bonus?

V nasledovnej tabuľke sú uvedené rôzne kombinácie detí do 18 rokov (riadky) a detí nad 18 rokov (stĺpce), kde si každý môže v príslušnom políčku, kde sa krížia jeho počty detí, vyčítať, na aký maximálny daňový bonus by podľa zákona mal nárok podľa veku detí a vo farebnom políčku je uvedené, akú minimálnu mesačnú hrubú mzdu musí dosiahnuť, aby mu tento daňový bonus nebol krátený:


Vytvorte si webové stránky zdarma!