Daňový bonus

Sumy daňového bonusu na dieťa platné od 01.01.2023

  • 140,00 € na dieťa vo veku do 18 rokov
  • 50,00 € na dieťa vo veku od 18 rokov

Súčasne je daňový bonus najviac:

  • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
  • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
  • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
  • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
  • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
  • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Daňový bonus 140,00 € sa vypláca poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 18 rokov.

Nárok na daňový bonus na dieťa do 18 rokov je len vtedy, ak sa na toto dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.


Mesačné preddavky

Pri výpočte mesačných preddavkov zamestnanca sa vychádza z čiastkového základu dane (tj. hrubá mzda - odvody zamestnanca) za daný kalendárny mesiac u toho zamestnávateľa, u ktorého si zamestnanec uplatňuje daňový bonus.

To znamená, že ak má u daného zamestnávateľa viac pracovnoprávnych vzťahov (napr. pracovný pomer aj dohodu), čiastkové základy dane sa spočítajú, ale neprihliada sa na čiastkové základy dane u iného zamestnávateľa.

Pri výpočte "po novom" už zamestnanec nemusí mať zdaniteľné príjmy aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy, aby mu vznikol nárok na daňový bonus - príjmy môžu byť aj nižšie.


V nasledovnej tabuľke je uvedený príklad, aký daňový bonus vyjde zamestnancovi s rôznou hrubou mzdou. Pre zjednodušenie porovnania sú DB počítané na deti do 18 rokov, tzn. s nárokom 140,00 € na dieťa mesačne a zároveň percentuálne podľa počtu detí:

Pri akej hrubej mzde bude mať zamestnanec nárok na plný nekrátený daňový bonus?

V nasledovnej tabuľke sú uvedené rôzne kombinácie detí do 18 rokov (riadky) a detí nad 18 rokov (stĺpce), kde si každý môže v príslušnom políčku, kde sa krížia jeho počty detí, vyčítať, na aký maximálny daňový bonus by podľa zákona mal nárok podľa veku detí a vo farebnom políčku je uvedené, akú minimálnu mesačnú hrubú mzdu musí dosiahnuť, aby mu tento daňový bonus nebol krátený:


Ročné zúčtovanie za rok 2023 (predbežne)

Pri ročnom zúčtovaní dane (resp. daňovom priznaní) za rok 2023 sa už budú brať do úvahy všetky čiastkové základy dane od všetkých zamestnávateľov.

Na čiastkový základ dane druhého rodiča sa bude môcť prihliadať po podaní daňového priznania za rok 2023, inými slovami, ak zamestnanec bude chcieť, aby sa prihliadalo aj na ČZD druhého rodiča, bude si musieť sám podať daňové priznanie.

Ak suma daňového bonusu ohraničená podľa čiastkového základu dane percentuálne za rok 2023 v ročnom zúčtovaní bude nižšia ako suma už priznaného daňového bonusu, ktorá bola v priebehu roka 2023 určená podľa čiastkových základov dane pri výpočte mesačných preddavkov za jednotlivé mesiace roka 2023, zamestnancovi zostane nárok na už priznaný daňový bonus.

Ak si daňovník počas roka 2023 uplatňoval daňový bonus na rôzny počet detí, ohraničenie daňového bonusu v ročnom zúčtovaní podľa počtu detí sa určí ako úhrn ohraničení v pomernej výške podľa počtu mesiacov a počtu uplatňovaných detí.

Napr. zamestnanec má 1 dieťa do 18 rokov a v septembri 2023 sa mu narodí druhé dieťa.
Mesačne si uplatňuje za január až august 2023 DB vo výške 140,00 €, zároveň do výšky 20 % ČZD, od septembra do decembra si mesačne uplatňuje DB vo výške 280,00 €, zároveň do výšky 27 % ČZD.

V ročnom zúčtovaní za rok 2023 sa daňový bonus vypočíta:
- za január až august 2023 ako 140,00 € na 1 dieťa x 8 mesiacov, najviac však do výšky 20 % z 8 / 12-tin čiastkového základu dane za rok 2023
- na september až december 2023 ako 280,00 € na 2 deti x 4 mesiace, najviac však do výšky 27 % zo 4 / 12-tin čiastkového základu dane za rok 2023

Vytvorte si webové stránky zdarma!