Zaradenie účtovných jednotiek do veľkostných skupín

Podľa zákona č. 333/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve") s účinnosťou od 1.1.2015 sa účtovné jednotky, ktorými sú:
- obchodné spoločnosti,
- družstvá,
- fyzické osoby podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu - ide o fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva,
- fyzické osoby podľa osobitného predpisu (§ 27 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov - fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré sú podnikateľmi podľa Obchodného zákonníka a ktoré sa do obchodného registra zapisujú na vlastnú žiadosť, alebo ak tak ustanovuje osobitný predpis),
- pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou (z. č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov),

triedia do veľkostných skupín:
a) mikro účtovná jednotka,
b) malá účtovná jednotka,
c) veľká účtovná jednotka.


Kritéria pre zatriedenie účtovných jednotiek do veľkostných skupín

1. Mikro účtovná jednotka - do veľkostnej skupiny sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:
a) celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur,
b) čistý obrat nepresiahol 700 000 eur,
c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol 10.

2. Malá účtovná jednotka - do veľkostnej skupiny sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:
a) celková suma majetku presiahla sumu 350 000 eur, ale nepresiahla sumu 4 000 000 eur,
b) čistý obrat presiahol sumu 700 000 eur, ale nepresiahol sumu 8 000 000 eur,
c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 10 a nepresiahol 50.

3. Veľká účtovná jednotka - do veľkostnej skupiny sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:
a) celková suma majetku presiahla 4 000 000 eur,
b) čistý obrat presiahol 8 000 000 eur,
c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 50.

Novovzniknutá účtovná jednotka
Účtovná jednotka, ktorá vznikne v roku 2015, sa zatriedi do veľkostnej skupiny podľa vlastného rozhodnutia a zostáva v tejto veľkostnej skupine aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období (rok 2016).


Definícia podmienok

Celková suma majetku
- celkovou sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení upravenom o oprávky a opravné položky - majetok "netto" z riadku 01 Súvahy.

Čistý obrat
- na účely zákona o účtovníctve sa do čistého obratu zahŕňajú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb;
- stanovenie čistého obratu sa odvíja od skutočného predmetu podnikania účtovnej jednotky a čistý obrat predstavuje výnosy, ktoré účtovná jednotka dosiahla z činnosti, ktoré sú predmetom jej podnikania. Do čistého obratu nepatria výnosy, ktoré nie sú opakujúce sa výnosy spojené s podnikaním účtovnej jednotky, napríklad výnosy z predaja prebytočného majetku;
- podľa definície čistým obratom je súčet výnosov účtovaných na účte 601, 604 a 602. Ak ide o účtovné jednotky, ktoré dosahujú v rámci predmetu svojej činnosti výnosy účtované na iných účtoch ako sú 601, 604, 602 (napríklad lízingové spoločnosti účtujú výnosy v súlade s § 30a ods. 3 postupov účtovania na účte 662, stavebné firmy 606, 607), do čistého obratu zahrnú aj tieto svoje výnosy (napr. účet 641 poľnohospodársky podnik).

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
- zákon o účtovníctve tento údaj ako ukazovateľ nedefinuje, je to ukazovateľ vychádzajúci zo štatistických metód;
- v zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 358/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, spravodajské jednotky poskytujú štatistickému úradu údaje o priemernom
prepočítanom počte zamestnancov vo štvrťročnom výkaze o práci "Práca 2-04". Metodické vysvetlivky k obsahu výkazu upravujú postup na výpočet priemerného prepočítaného počtu zamestnancov, ktorý použije účtovná jednotka aj pre účely účtovníctva.

Vytvorte si webové stránky zdarma!