Maximálne vymeriavacie základy

     zdravotné poistenie = neexistuje
1 - zdravotné poistenie z dividend = 60-násobok priemernej mesačnej mzdy spred 2 rokov
     (2022 = 1 304,00 €), ZP z dividend sa platí zo ziskov dosiahnutých v rokoch 2011 - 2016
2 - sociálne poistenie = 7-násobok priemernej mesačnej mzdy spred 2 rokov (2022 = 1 304,00 €)


3 - starobný dôchodca poberajúci starobný dôchodok
4 - predčasný starobný dôchodca, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok


Od 01.01.2015 si môže zamestnanec uplatniť odpočitateľnú položku do 380,00 € (ak sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky)

Odvodová úľava dlhodobo nezamestnaných sa zrušila 28.02.2022.


Minimálne zdravotné odvody zamestnanca od 01.01.2024

Minimálne poistné zamestnanca na zdravotné odvody je vo výške 4 % + 11 % z vymeriavacieho základu, ktorý zodpovedá výške životného minima k 01.01.2024, tj. 268,88 €

Mesačný preddavok zamestnanca bude teda vo výške 40,32 €:
4 % z 268,88 = 10,75 €
11 % z 268,88 = 29,57 €

Preddavok sa zaokrúhľuje nadol.

Pri skrátených pracovných úväzkoch, kde vypočítané zdravotné odvody budú menšie ako minimálne odvody, bude rozdiel medzi vypočítanými a minimálnymi odvodmi zrazený zo mzdy zamestnanca, pričom zamestnávateľ bude platiť 10 % zo skutočného VZ a odvody zamestnávateľa navýšené do minima nebudú.


Minimálny mesačný preddavok na zdravotné odvody sa podľa § 16a ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach zníži o pomernú časť prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých:

- bol zamestnanec súčasne SZČO
- bol zamestnanec súčasne poistencom štátu (napr. študent, dôchodca, osoba poberajúca nemocenské, ošetrovné, materské, rodičovský príspevok ...)
- bol zamestnanec osobou zo zdravotným postihnutím
- bol zamestnanec vyhlásený za nezvestnú osobu
- sa poistenec nepovažoval za zamestnanca


Ak má zamestnanec viacerých zamestnávateľov alebo sa naňho nevzťahuje minimálny preddavok

Podľa § 16a ods. 5, ak má zamestnanec v kalendárnom mesiaci súčasne viacerých zamestnávateľov, môže sa zamestnanec rozhodnúť, že si neuplatní postup podľa § 16a ods. 4. To znamená, že pri výpočte a odvode preddavkov zamestnanca sa nebude navyšovať odvádzaný preddavok na sumu minimálneho preddavku zamestnanca.

Zamestnanec oznámi zamestnávateľovi svoje rozhodnutie neuplatniť si postup podľa § 16a ods. 4 do ôsmich dní odo dňa vzniku zamestnania alebo súbehu týchto zamestnaní a zmenu tejto skutočnosti do ôsmich dní odo dňa jej zmeny.

Ak sa na zamestnanca vzťahuje § 16a ods. 2 (viď vyššie, napr. zamestnanec je súčasne SZČO alebo je súčasne poistenec štátu), a preto sa pri výpočte a odvode preddavkov zamestnanca nemá navyšovať odvádzaný preddavok na sumu minimálneho preddavku zamestnanca, zamestnanec túto skutočnosť oznámi zamestnávateľovi, ak sa to nemá zamestnávateľ ako inak dozvedieť.

Vytvorte si webové stránky zdarma!