Od 01.01.2015 si môže zamestnanec uplatniť odpočitateľnú položku do 380 € (ak sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky)

Odvodová úľava podľa novely o sociálnom poistení platí od 01.11.2013 platí pre zamestnávateľa, ktorý príjme do pracovnoprávneho vzťahu uchádzača o zamestnanie, ktorý pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Od 15.12.2015 majú na odvodovú úľavu nárok aj tí, ktorí boli v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov a majú trvalý pobyt v "najmenej rozvinutom okrese".

Maximálne vymeriavacie základy

     zdravotné poistenie = neexistuje
1 - zdravotné poistenie z dividend = 60-násobok priemernej mesačnej mzdy spred 2 rokov 
     (2019 = 1 092,- €)

2 - sociálne poistenie = 7-násobok priemernej mesačnej mzdy spred 2 rokov (2019 = 1 092,- €)

Sadzby zdravotného poistenia:

VZ = vymeriavací základ
ZPS = na účely Zákona o zdravotnom poistení ide o osoby, ktoré majú v zmysle § 9 Zákona č. 5/2004 Z. z . pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %
ZŤP = držiteľ preukazu občana zdravotne ťažko postihnutého podľa Zákona č. 195/1998 Z. z.
SD a PSD = starobní dôchodcovia poberajúci starobný dôchodok  a dôchodcovia, ktorým bol priznaný predčasný starobný dôchodok
ID nad 70 % a ID + dôch. vek = invalidi nad 70 % poberajúci invalidný dôchodok (ID) a poberatelia ID (od 40 % do 70 %), ktorí dovŕšili dôchodkový vek
VD + dôch. vek = poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek
"Z s PP" = spoločník, štatutár s pravidelným mesačným príjmom
"Z s NPP" = spoločník, štatutár s nepravidelným príjmom
IP = podľa § 128 ods. 4 Zákona o SP neplatí zamestnanec (a zamestnávateľ tohto zamestnanca), ktorému bol priznaný starobný dôchodok, resp. predčasný starobný dôchodok
PvN = podľa § 19 ods. 3 písm. b) Zákona o SP neplatí zamestnanec (a zamestnávateľ tohto zamestnanca), ktorému bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonáva zárobkovú činnosť nad 70 % a poberateľ invalidného dôchodku (od 40 % do 70 %), ktorý dovŕšil dôchodkový vek
zahr. zam. = zamestnanec (pracovník na HPP, spoločník, štatutár, ...), ktorý je zdravotne a sociálne poistený v inom štáte EÚ, neplatí ZP a SP na Slovensku

DoBPŠ - dohoda o brigádnickej práci študenta
DoVP - dohoda o vykonaní práce
DoPČ - dohoda o pracovnej činnosti

1 - držiteľ preukazu ZŤP platí polovičné odvody na zdravotné poistenie (2 % zamestnanec, 5 % zamestnávateľ)
2 - štatutári s minimálne 50 % majetkovou účasťou neplatia garančné poistenie
3 - ak je výplata predčasného starobného dôchodku pozastavená

Vytvorte si webové stránky zdarma!