Úprava základu dane v prípade odpisovania osobného automobilu so vstupnou cenou nad 48 000 eur

Zákonom č. 333/2014, ktorým sa novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, bolo s účinnosťou od 01.01.2015 doplnené nové ustanovenie § 17 ods. 34, na základe ktorého vzniká povinnosť základ dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, zvýšiť o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov v príslušnom zdaňovacom období z osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 (t. j. osobné automobily) so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a úhrnom ročných odpisov alebo pomerných častí ročných odpisov za príslušné zdaňovacie obdobie z týchto osobných automobilov vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000 eur metódou rovnomerného odpisovania, ak tento základ dane je nižší ako násobok počtu osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a ročného daňového odpisu vypočítaného zo vstupnej ceny 48 000 eur.

To znamená, že daňovník je povinný už za zdaňovacie obdobie 2015 porovnávať sumu daňového odpisu osobného automobilu, ktorého vstupná cena je 48 000 eur a viac uplatneného v daňových výdavkoch s výškou základu dane (čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6) vykázaného v príslušnom zdaňovacom období.


Ak základ dane (čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6) za príslušné zdaňovacie obdobie:

- presiahne sumu 12 000 eur (čo zodpovedá ¼ daňového odpisu jedného osobného automobilu zo vstupnej ceny 48 000 eur), daňovníkovi nevznikne povinnosť úpravy základu dane (čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6),

- nepresiahne sumu 12 000 eur, daňovníkovi vznikne povinnosť upraviť (zvýšiť) základ dane (čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6) o sumu rozdielu medzi skutočne uplatneným daňovým odpisom osobného automobilu v príslušnom zdaňovacom období a sumou 12 000 eur.

Ak daňovník odpisuje viac osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac, potom je povinný sledovať výšku základu dane (čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6) vynásobenú počtom automobilov odpisovaných zo vstupnej ceny 48 000 eur a viac!

Úpravu základu dane (čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6) daňovník vykoná v daňovom priznaní k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie cez pripočítateľné položky k základu dane.

Táto úprava základu dane sa nevzťahuje na prenajímateľa, ktorý prenajíma osobné automobily so vstupnou cenou 48 000 eur a viac na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci. Tento daňovník uplatňuje daňové odpisy podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov v závislosti od dosiahnutých príjmov z prenájmu týchto automobilov.


Príklad č. 1:

Daňovník obstaral a zaradil do užívania v októbri 2014 osobný automobil v hodnote 54 000
eur. Ako bude daňovník upravovať základ dane počas doby odpisovania tohto automobilu?
Daňovník bude postupovať nasledovne:

Príklad č. 2:

Daňovník obstaral a zaradil do užívania v máji 2013 osobný automobil v hodnote 54 000 eur a v októbri 2014 osobný automobil v hodnote 60 000 eur. Ako bude daňovník upravovať základ dane počas doby odpisovania týchto osobných automobilov?
Daňovník bude postupovať nasledovne:

Príklad č. 3:

Daňovník obstará a zaradí do užívania v marci 2015 osobný automobil v hodnote 80 000 eur.
Ako bude daňovník upravovať základ dane počas doby odpisovania tohto automobilu?
Daňovník bude postupovať nasledovne:

Príklad č. 4:

Daňovník obstaral formou finančného prenájmu s právom kúpy prenajatej veci osobný
automobil v hodnote 54 000 eur, ktorý zaradil do užívania v októbri 2014. Leasingová zmluva
bola uzatvorená na 36 mesiacov. Vzťahuje sa úprava základu dane aj na automobil obstaraný
na leasing? Ako bude daňovník upravovať základ dane počas doby odpisovania tohto
automobilu?
Daňovník bude postupovať nasledovne:

Príklad č. 5:

Daňovník obstará a zaradí do užívania v januári 2015 osobný automobil v hodnote 80 000
eur. Tento automobil bude používať aj na súkromné účely, a preto bude uplatňovať paušálne
výdavky súvisiace s týmto automobilom vo výške 80 % počas celej doby odpisovania. Ako
bude daňovník upravovať základ dane počas doby odpisovania tohto automobilu?
Daňovník bude postupovať nasledovne:

Príklad č. 6:

Daňovník obstaral a zaradil do užívania v máji 2014 osobný automobil v hodnote 54 000 eur.
Za rok 2015 vykáže základ dane 10 000 eur, za rok 2016 vykáže základ dane 20 000 eur
a v roku 2017 tento automobil predá za 10 000 eur. Ako bude daňovník upravovať základ
dane počas doby odpisovania tohto automobilu a akú zostatkovú cenu si môže uplatniť
v daňových výdavkoch pri predaji automobilu?

Ak daňovník v roku 2017 dosiahne príjem z predaja automobilu v sume 10 000 eur, do daňových výdavkov si uplatní zostatkovú cenu automobilu iba v sume 10 000 eur (do výšky
príjmov z predaja), aj keď zostatková cena automobilu predstavuje 18 000 eur.

Príklad č. 7:

Daňovník obstaral a zaradil do užívania v máji 2014 osobný automobil v hodnote 54 000 eur.
Tento automobil bude používať aj na súkromné účely, a preto bude uplatňovať paušálne
výdavky súvisiace s týmto automobilom vo výške 80 % počas celej doby odpisovania. Za rok
2015 vykáže základ dane 10 000 eur, za rok 2016 vykáže základ dane 20 000 eur a v roku
2017 tento automobil predá za 10 000 eur. Ako bude daňovník upravovať základ dane počas
doby odpisovania tohto automobilu a akú zostatkovú cenu si môže uplatniť v daňových
výdavkoch pri predaji automobilu?
Daňovník bude postupovať nasledovne:

Ak daňovník v roku 2017 dosiahne príjem z predaja automobilu v sume 10 000 eur, do
daňových výdavkov si uplatní zostatkovú cenu automobilu iba v sume 10 000 eur (do výšky
príjmov z predaja), aj keď zostatková cena automobilu predstavuje 25 200 eur.

Vytvorte si webové stránky zdarma!