Zdaňovacie obdobie

  • kalendárny mesiac je zdaňovacím obdobím novo registrovaného platiteľa dane, ktorý je registrovaný po 01.10.2012
  • € 100 000,00 je hranica obratu za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ktorú ak daňovník neprekročí a zároveň dodrží časovú podmienku (od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov), môže sa rozhodnúť pre zmenu zdaňovacieho obdobia na kalendárny štvrťrok
  • zmena zdaňovacieho obdobia platiteľa dane z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok môže nastať len k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ dane splnil časovú a obratovú podmienku
  • € 50 000,00 je limit obratu pre mesačné podávanie súhrnného výkazu. Platiteľ DPH, ktorý uskutočňuje zdaniteľné obchody s tovarom v rámci EÚ musí sledovať uvedený limit. Ak ho dlhodobo v kalendárnych štvrťrokoch prekračuje, súhrnný výkaz musí podávať každý mesiac, v opačnom prípade môže podávať súhrnný výkaz štvrťročne.
Vytvorte si webové stránky zdarma!