čo ovplyvňuje výška životného minima

  • ročná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka = 21-násobok ŽM (od r. 2020, predtým 19,2-násobok)
  • hranica základu dane, po ktorú si daňovník môže uplatniť celú výšku nezdaniteľného minima, ak súčasne nepoberal starobný dôchodok = 92,8-násobok (od r. 2020, predtým 100-násobok)
  • ak je základ dane vyšší ako stanovený násobok životného minima, nezdaniteľným minimom je rozdiel medzi sumou 44,2-násobku ŽM a 1/4 základu
  • ročná nezdaniteľná časť základu dane na manželku je vo výške rozdielu medzi 19,2-násobkom ŽM a vlastným príjmom manželky
  • hranica základu dane, po ktorú si daňovník môže uplatniť celú výšku nezdaniteľného minima na manželku = 176,8-násobok ŽM
  • ak je základ dane vyšší ako stanovený násobok životného minima, nezdaniteľným minimom na manželku je rozdiel medzi sumou 63,4-násobku ŽM a 1/4 základu,od ktorého sa ešte odpočíta vlastný príjem manželky
  • nepostihnuteľné sumy pri exekučných zrážkach = 140-násobok ŽM na dlžníka a 0,25-násobok ŽM na každú vyživovanú osobu v spoločnej domácnosti (od r. 2022, predtým hodnota ŽM)
  • po uplatnení nepostihnuteľnej časti mzdy sa posudzuje, či zvyšok mzdy je väčši alebo menší ako 3-násobok ŽM - menší sa delí 3, väčší sa rozdelí tak, že suma presahujúca 3-násobok ŽM sa dlžníkovi zrazí celá a 3-násobok sa delí 3 (od 01.07.2022, predtým 1,5-násobok)
  • ročný základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení sa uplatňuje 25 % sadzba dane = 176,8-násobok ŽM
  • suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku, ktorú musí poistenec dosiahnuť, aby mohol požiadať o nárok na predčasný starobný dôchodok = 1,6 násobok ŽM (od r. 2023, predtým 1,2-násobok)

Vytvorte si webové stránky zdarma!