Za rok 2022 sa daňový bonus počíta dvoma spôsobmi:

- za I. polrok "po starom"
- za II. polrok "po starom" aj "po novom" a zamestnancovi sa vyplatí tá suma, ktorá vyjde vyššia


Daňový bonus "po starom"

Sumy daňového bonusu na dieťa platné do 31.12.2022

 • 47,14 € na dieťa vo veku do 6 rokov
 • 43,60 € na dieťa od 6 do 15 rokov
 • 23,57 € na dieťa vo veku od 15 rokov

Daňový bonus sa vypláca 1. krát za mesiac, v ktorom sa dieťa narodilo, poslednýkrát sa vypláca výhodnejší DB za mesiac, v ktorom dieťa dosiahlo 6 (resp. 15) rokov.

Podmienkou na vyplatenie daňového bonusu "po starom" pre zamestnanca je, aby mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 (závislá činnosť, hrubý príjem zamestnanca) od všetkých zamestnávateľov v ročnom zúčtovaní (v daňovom priznaní) za rok 2022 vo výške najmenej 6-násobku minimálnej mzdy (6 x 646,00 €), teda najmenej 3 876,00 €.

Ak v ročnom zúčtovaní (v daňovom priznaní) za rok 2022 zamestnanec nedosiahne zdaniteľný príjem vo výške najmenej 3 876,00 €, nárok na už priznaný daňový bonus za mesiace, v ktorých dosiahol zdaniteľný príjem najmenej polovice minimálnej mzdy (323,00 €), mu zostane.

Daňový bonus "po novom"

Sumy daňového bonusu na dieťa platné od 01.07.2022

 • 70,00 € na dieťa vo veku do 15 rokov
 • 40,00 € na dieťa vo veku od 15 rokov

Súčasne je daňový bonus za II. polrok 2022 najviac:

 • 20 % z polovice čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % z polovice čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % z polovice čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % z polovice čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % z polovice čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % z polovice čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Daňový bonus 70,00 € sa vypláca poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov.

Nárok na daňový bonus na dieťa do 15 rokov je len vtedy, ak sa na toto dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.


Ročné zúčtovanie zamestnanca

V ročnom zúčtovaní (alebo v daňovom priznaní) zamestnanca za rok 2022 sa vychádza z polovice čiastkového základu dane podľa § 5 za rok 2022, ktorý je dosiahnutý u všetkých zamestnávateľov.

Ak ale zamestnanec začal vykonávať závislú činnosť podľa § 5 až 01.07.2022 a neskôr, vychádza sa z celého čiastkového základu dane podľa § 5 za rok 2022, ktorý je dosiahnutý u všetkých zamestnávateľov.

V nasledovnej tabuľke je uvedený príklad, aký daňový bonus vyjde zamestnancovi s rôznou hrubou mzdou za II. polrok 2022. Pre zjednodušenie porovnania sú DB počítané na deti do 15 rokov, tzn. s nárokom 70,00 € na dieťa mesačne a zároveň percentuálne podľa počtu detí:

Pri akej hrubej mzde bude mať zamestnanec nárok na plný nekrátený daňový bonus?

V nasledovnej tabuľke sú uvedené rôzne kombinácie detí do 15 rokov (riadky) a detí nad 15 rokov (stĺpce), kde si každý môže v príslušnom políčku, kde sa krížia jeho počty detí, vyčítať, na aký maximálny daňový bonus by podľa zákona mal nárok podľa veku detí v II. polroku 2022 a vo farebnom políčku je uvedené, akú minimálnu mesačnú hrubú mzdu musí dosiahnuť, aby mu tento daňový bonus nebol krátený:


Ak si daňovník počas II. polroka 2022 uplatňoval daňový bonus na rôzny počet detí, ohraničenie daňového bonusu v ročnom zúčtovaní podľa počtu detí sa určí ako úhrn ohraničení v pomernej výške podľa počtu mesiacov a počtu uplatňovaných detí.

Napr. zamestnanec má 1 dieťa do 15 rokov a v septembri 2022 sa mu narodilo druhé dieťa.

V ročnom zúčtovaní za rok 2022 sa daňový bonus vypočíta:
- za január až jún 2022 "po starom"
- za júl až august 2022 ako 70,00 € na 1 dieťa x 2 mesiacov, najviac však do výšky 20 % z 2/6-tín polovice čiastkového základu dane za rok 2022
- na september až december 2022 ako 140,00 € na 2 deti x 4 mesiace, najviac však do výšky 27 % zo 4/6-tín polovice čiastkového základu dane za rok 2022

Vytvorte si webové stránky zdarma!