Za rok 2022 sa daňový bonus počíta dvoma spôsobmi:

- za I. polrok "po starom"
- za II. polrok "po starom" aj "po novom" a SZČO sa vyplatí tá suma, ktorá vyjde vyššia


Daňový bonus "po starom"

Sumy daňového bonusu na dieťa platné do 31.12.2022

 • 47,14 € na dieťa vo veku do 6 rokov
 • 43,60 € na dieťa od 6 do 15 rokov
 • 23,57 € na dieťa vo veku od 15 rokov

Daňový bonus sa vypláca 1. krát za mesiac, v ktorom sa dieťa narodilo, poslednýkrát sa vypláca výhodnejší DB za mesiac, v ktorom dieťa dosiahlo 6 (resp. 15) rokov.

Podmienkou na vyplatenie daňového bonusu "po starom" pre SZČO je, aby mala zdaniteľné príjmy podľa § 5 (závislá činnosť, hrubý príjem zamestnanca) od všetkých zamestnávateľov alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 (SZČO, príjem pred odpočítaním výdavkov) v daňovom priznaní za rok 2022 vo výške najmenej 6-násobku minimálnej mzdy (6 x 646,00 €), teda najmenej 3 876,00 €, pričom príjmy podľa § 5 a § 6 sa nemôžu pre dosiahnutie tejto hranice spočítať.

SZČO súčasne musí v daňovom priznaní za rok 2022 dosiahnuť kladný základ dane (čiastkový základ dane, príjem po odpočítaní výdavkov) zo zdaniteľných príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2.

Daňový bonus "po novom"

Sumy daňového bonusu na dieťa platné od 01.07.2022

 • 70,00 € na dieťa vo veku do 15 rokov
 • 40,00 € na dieťa vo veku od 15 rokov

Súčasne je daňový bonus za II. polrok 2022 najviac:

 • 20 % z polovice čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % z polovice čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % z polovice čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % z polovice čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % z polovice čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % z polovice čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Daňový bonus 70,00 € sa vypláca poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov.

Nárok na daňový bonus na dieťa do 15 rokov je len vtedy, ak sa na toto dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách - toto platí od januára do apríla 2023, po novelizácii zákona o pomoci v hmotnej núdzi vzniká od 01.05.2023 nárok na daňový bonus aj na dieťa, na ktoré sa poskytovala dotácia na stravovanie.


SZČO

V daňovom priznaní SZČO za rok 2022 sa daňový bonus ohraničí podľa počtu detí príslušným percentom (20 až 55 %) z polovice čiastkového základu dane podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2023. Iba SZČO, ktorá začala vykonávať činnosť po 01.07.2022 bude počítať príslušné percento z celého čiastkového základu dane.

Ak mala SZČO príjmy aj podľa § 6 ods. 1 a 2, aj príjmy zo závislej činnosti podľa § 5, vychádza sa zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2.

Čiastkový základ dane SZČO podľa § 6 ods. 1 a 2 je hrubý príjem - výdavky - odvody.

Pozor, do úvahy sa berie len čiastkový základ dane rodiča, ktorý žiada o daňový bonus. Na príjem druhého rodiča sa pri ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2022 neprihliada.


V nasledovnej tabuľke sú uvedené príklady, aký ročný daňový bonus by vyšiel SZČO bez príjmov zo závislej činnosti, ak predpokladáme, že si SZČO:
- uplatňuje paušálne výdavky do výšky 60 % z hrubých príjmov, max. do sumy 20 000,00 € ročne
- platí odvody do zdravotnej aj sociálnej poisťovne, pričom vymeriavací základ je rozdiel medzi príjmami a výdavkami delený 1,486 a zároveň sú odvody aspoň vo výške minimálnych odvodov pre rok 2022, tj. aspoň 79,31 € do ZP a 187,78 € do SP mesačne, dohromady 3 205,08 € ročne
- pre zjednodušenie sú počítané DB pre deti do 15 rokov

Pri akom ročnom príjme bude mať SZČO za II. polrok 2022 plný nekrátený daňový bonus?

V nasledovnej tabuľke sú uvedené rôzne kombinácie detí do 15rokov (riadky) a detí nad 15 rokov (stĺpce), kde si každý môže v príslušnom políčku, kde sa krížia jeho počty detí, vyčítať, na aký maximálny daňový bonus by podľa zákona mal nárok podľa veku detí a vo farebnom políčku je uvedené, aký čiastkový základ dane, resp. ročný hrubý príjem SZČO musí dosiahnuť, aby mu tento daňový bonus nebol krátený:

Aj v tejto tabuľke sme vychádzali z predpokladu, že SZČO:
- nemá príjem zo závislej činnosti podľa § 5
- uplatňuje paušálne výdavky do výšky 60 % z hrubých príjmov, max. do sumy 20 000,00 € ročne
- platí odvody do zdravotnej aj sociálnej poisťovne, pričom vymeriavací základ je rozdiel medzi príjmami a výdavkami delený 1,486 a zároveň sú odvody aspoň vo výške minimálnych odvodov pre rok 2022, tj. aspoň 79,31 € do ZP a 187,78 € do SP mesačne, dohromady 3 205,08 € ročne

Vytvorte si webové stránky zdarma!