Podmienky nároku na daňový bonus

Nárok na daňový bonus si môže rodič uplatniť na dieťa, ktoré je:

  1. vyživované
  2. nezaopatrené
  3. a zároveň žijúce s rodičom v spoločnej domácnosti

Vyživované dieťa

- vlastné
- osvojené
- dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu
- dieťa druhého z manželov

Pozor! Daňový bonus sa nedá uplatniť na dieťa partnera / partnerky, pokiaľ nie je uzatvorené manželstvo.

Nezaopatrené dieťa

Ide o dieťa:
- do skončenia povinnej školskej dochádzky,
- do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom,
- do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz,
- oslobodené od povinnosti dochádzať do školy podľa § 19 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona,
- vzdelávajúce sa v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 97 zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona,
- neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti.

Naopak nezaopatreným dieťaťom nie je dieťa:
- ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku,
- ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Nárok na daňový bonus tak končí v mesiaci, v ktorom dieťa získalo VŠ vzdelanie 2. stupňa - v praxi teda v mesiaci, v ktorom dieťa urobilo poslednú štátnicu na 2. stupni VŠ (magisterské alebo inžinierske štúdium).

Spoločná domácnosť

Nie je potrebné mať rovnaký trvalý, resp. prechodný pobyt - napríklad v prípade mladej rodiny (kde "podľa papierov" majú rodičia trvalý pobyt každý u svojich rodičov) sa podmienka spoločnej domácnosti považuje za splnenú, pokiaľ rodičia spoločne hospodária.

Striedanie uplatnenia daňového bonusu na tie isté deti oboma rodičmi

Nárok na daňový bonus si môže uplatniť len jeden z rodičov, na tie isté deti si daňový bonus nemôžu uplatniť daňový bonus obaja rodičia naraz.

Pritom platí:
- ak majú rodičia viac detí, na všetky deti si môže uplatniť nárok len jeden z nich (deti si nemôžu medzi seba v tom istom čase "rozdeliť"),
- časť roka si môže nárok na daňový bonus uplatniť jeden z rodičov, časť roka druhý,
- ak sa rodičia nedohodnú na tom, kto si uplatní nárok na daňový bonus, tak platí, že prednosť má matka, ďalej otec a napokon iná oprávnená osoba.

Nárok na uplatnenie daňového bonusu za niekoľko mesiacov

Ak rodič vyživuje dieťa len niekoľko mesiacov v roku, môže si uplatniť nárok na daňový bonus vo výške mesačnej sumy za príslušný počet mesiacov.

Rodič si môže uplatniť daňový bonus za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky nároku na jeho uplatnenie.

Rodič si môže uplatniť daňový bonus za kalendárny mesiac, v ktorom sa dieťa narodilo alebo v ktorom sa začala sústavná príprava dieťaťa na povolanie, alebo v ktorom bolo osvojené, resp. prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Uplatnenie daňového bonusu po rozvode rodičov a dohode na striedavej starostlivosti

Na deti z rozvedeného manželstva si pri dohode bývalých manželov na striedavej starostlivosti môžu uplatniť nárok na daňový bonus obaja rodičia bez ohľadu na harmonogram striedania starostlivosti o deti. Nie je teda dôležité, u ktorého z rodičov je dieťa k 1. dňu kalendárneho mesiaca.

Samozrejme, za jednotlivé mesiace si môže nárok na daňový bonus uplatniť len jeden z rodičov. Ktorý a za ktoré mesiace, to je už vecou ich vzájomnej dohody, pričom aj tu platí, že ak sa nedohodnú, prednosť má matka.

Vytvorte si webové stránky zdarma!