Sadzby DPFO od roku 2024


Základ dane podľa § 4 ods. 1 písm. a)

= súčet čiastkových základov dane podľa § 5 (zo zamestnania), § 6 ods. 3 a 4 (z prenájmu alebo použitia diela alebo umeleckého výkonu) a § 8 (ostatné príjmy)

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok životného minima platného v roku, za ktorý sa DP podáva, t. j. pre rok 2024 suma 47 537,98 €

 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok životného minima platného v roku, za ktorý sa DP podáva, t. j. pre rok 2024 suma 47 537,98 €

Základ dane podľa § 4 ods. 1 písm. b)

= čiastkový základ dane podľa § 6 ods. 1 a 2 (z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti)

 • 15 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) daňovníka nepresiahnu sumu 60 000,00 €
 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok životného minima platného v roku, za ktorý sa DP podáva, t. j. pre rok 2024 suma 47 537,98 €, ak príjmy (výnosy) daňovníka presiahnu sumu 60 000,00 €

 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok životného minima platného v roku, za ktorý sa DP podáva, t. j. pre rok 2024 suma 47 537,98 €, ak príjmy (výnosy) daňovníka presiahnu sumu 60 000,00 €

Základ dane podľa § 7

 • 19 % z kapitálového majetku


Sadzby DPFO od roku 2021 do 2023


Základ dane podľa § 4 ods. 1 písm. a)

= súčet čiastkových základov dane podľa § 5 (zo zamestnania), § 6 ods. 3 a 4 (z prenájmu alebo použitia diela alebo umeleckého výkonu) a § 8 (ostatné príjmy)

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok životného minima platného v roku, za ktorý sa DP podáva, t. j. pre rok 2023 suma 41 445,46 €

 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok životného minima platného v roku, za ktorý sa DP podáva, t. j. pre rok 2023 suma 41 445,46 €

Základ dane podľa § 4 ods. 1 písm. b)

= čiastkový základ dane podľa § 6 ods. 1 a 2 (z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti)

 • 15 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) daňovníka nepresiahnu sumu 49 790,00 €
 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok životného minima platného v roku, za ktorý sa DP podáva, t. j. pre rok 2023 suma 41 445,46 €, ak príjmy (výnosy) daňovníka presiahnu sumu 49 790,00 €

 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok životného minima platného v roku, za ktorý sa DP podáva, t. j. pre rok 2023 suma 41 445,46 €, ak príjmy (výnosy) daňovníka presiahnu sumu 49 790,00 €

Základ dane podľa § 7

 • 19 % z kapitálového majetku


Sadzby zrážkovej dane pri výplate dividend

Od 01.01.2024 dochádza k zmene sadzby zrážkovej dane pri výplate podielov na zisku (dividend) fyzickým osobám, ktorá sa zvyšuje zo súčasných 7 % na 10 %, zmena sa však vzťahuje až na dividendy, ktoré budú spoločnosti vyplácať fyzickým osobám zo zisku dosiahnutého za rok 2024, t. j. najskôr v roku 2025.

Fyzické osoby, ktoré budú v roku 2024 prijímať dividendy (za rok 2023 a staršie), budú postupovať "po starom":

 • 7 %, ak je FO prijímateľom dividendy od tuzemskej PO
  - nemá povinnosť vysporiadať dividendy v daňovom priznaní FO za rok 2024, nakoľko je príjem z dividend daňovo vysporiadaný už vyplácajúcou PO
 • 7 %, ak FO plynie dividenda od:
  a) PO, ktorá je daňovníkom štátu, s ktorým má SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia
  b) PO, ktorá je daňovníkom štátu, s ktorým SR nemá uvedenú dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia, no nejde o daňovníka nespolupracujúceho štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov
  - FO príjem z vyplatenia dividend uvádza a vysporiada vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov FO typ B, v špeciálnej prílohe č. 2
 • 35 %, ak FO plynú dividendy od PO, ktorá je daňovníkom nespolupracujúceho štátu
  - FO príjem z vyplatenia dividend uvádza a vysporiada vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov FO typ B, v špeciálnej prílohe č. 2

Vytvorte si webové stránky zdarma!