Odvody z dividend vyplatených zo zisku sa rozlišujú nasledovne:

 • zisky za roky 2011 - 2012 - platia sa zdravotné odvody vo výške 10 %, pričom sa z hodnoty vyplatených dividend uplatní "neodvodovateľné minimum" vo výške aktuálneho vymeriavacieho základu živnostníka, ktorý platí v roku výplaty dividend. Tieto odvody sa doplácajú pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia zo súkromného účtu poberateľa dividend.
 • zisky za roky 2013 - 2016 - platia sa zdravotné odvody vo výške 14 %, pričom sa z vyplatených dividend už neuplatňuje žiadna úľava, tieto odvody sa platia preddavkovo do 8. kalendárneho dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, kedy boli dividendy vyplatené, pričom firma podáva výkaz o vyplatení dividend zdravotnej poisťovni a zrazené preddavky na zdravotné odvody sa tiež platia z bankového účtu firmy, poberateľ dividend už dostane sumu po "odvodovaní".
 • poistné z dividend sa počíta najviac zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov oproti roku, v ktorom sú dividendy vyplácané:
  v roku 2024 sa preddavok vypočítava najviac zo sumy 78 240,00 € = 60 x PM z r. 2022 vo výške 1 304,00 €
 • zisky od roku 2017 - zdaňujú sa sadzbou zrážkovou daňou, zdravotné odvody sa už neplatia

Sadzby zrážkovej dane pri výplate dividend

Od 01.01.2024 dochádza k zmene sadzby zrážkovej dane pri výplate podielov na zisku (dividend) fyzickým osobám, ktorá sa zvyšuje zo súčasných 7 % na 10 %, zmena sa však vzťahuje až na dividendy, ktoré budú spoločnosti vyplácať fyzickým osobám zo zisku dosiahnutého za rok 2024, t. j. najskôr v roku 2025.

Fyzické osoby, ktoré budú v roku 2024 prijímať dividendy (za rok 2023 a staršie), budú postupovať "po starom":

 • 7 %, ak je FO prijímateľom dividendy od tuzemskej PO
  - nemá povinnosť vysporiadať dividendy v daňovom priznaní FO za rok 2024, nakoľko je príjem z dividend daňovo vysporiadaný už vyplácajúcou PO
 • 7 %, ak FO plynie dividenda od:
  a) PO, ktorá je daňovníkom štátu, s ktorým má SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia
  b) PO, ktorá je daňovníkom štátu, s ktorým SR nemá uvedenú dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia, no nejde o daňovníka nespolupracujúceho štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov
  - FO príjem z vyplatenia dividend uvádza a vysporiada vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov FO typ B, v špeciálnej prílohe č. 2
 • 35 %, ak FO plynú dividendy od PO, ktorá je daňovníkom nespolupracujúceho štátu
  - FO príjem z vyplatenia dividend uvádza a vysporiada vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov FO typ B, v špeciálnej prílohe č. 2

Ak je príjemcom dividend právnická osoba, platí nasledovné:

 • ak je PO prijímateľom dividendy od inej tuzemskej PO alebo od PO, ktorá je rezidentom zmluvného štátu, uplatní sa ustanovenie § 12 ods. 7 písm. c), ktoré hovorí, že dividenda nie je predmetom dane
  - nemá povinnosť vysporiadať dividendy v daňovom priznaní PO za rok 2024
 • 35 %, ak PO plynú dividendy od PO, ktorá je daňovníkom nespolupracujúceho štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov
  - PO uvádza príjem z dividend vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov PO, v časti V. "Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane podľa § 51e zákona"

Vytvorte si webové stránky zdarma!