Ťahače a návesy

Od 01.12.2020 dochádza k úprave sadzieb dane z motorových vozidiel pre ťahače a návesy. Kým doteraz sa aplikoval princíp zníženej sadzby len na jednu súpravu a nebolo možné priradiť k inej súprave ak sa náves používal u viacerých ťahačov, samostatná príloha zákona o dani z motorových vozidiel (príloha č. 1a) upravuje zvýhodnené sadzby dane z motorových vozidiel na ťahače a návesy ako také bez deklarovania jazdnej súpravy.

Určenie základu dane návesových jazdných súprav v do r. 2019

Najväčšia prípustná celková hmotnosť jednotlivého vozidla tvoriaceho návesovú jazdnú súpravu je súčet najväčších prípustných hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy uvedených v doklade, ktorým je osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II. Návesovú jazdnú súpravu tvorí ťahač a náves. Na účely určenia základu dane sa pri vozidle ťahač alebo náves vychádza z údaja na riadku 33 - najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu, pretože iba ťahač a náves sú vozidlami návesovej jazdnej súpravy. Tento údaj slúži na určenie základu dane za každý ťahač a každý náves aj napriek tomu, že netvoria pár (to isté platí pri určení základu dane, ak je viac ťahačov alebo návesov).

V prípade ťahača a návesu používaných ako jazdná súprava sa ťahač a osobitne náves zaradí do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, než do akej by patrili podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade. Ťahač a náves sa zaradí do najbližšej nižšej daňovej skupiny iba raz, ak sa aj použili počas zdaňovacieho obdobia v rôznych návesových jazdných súpravách.

V decembri 2016 vydalo Finančné riaditeľstvo SR metodický pokyn, podľa ktorého sa môže ťahač a náves v jazdnej súprave rovnako zaradiť do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane aj pri výpočte predpokladanej dane na ďalšie zdaňovacie obdobie (r. 40 daňového priznania k DMV).

Vytvorte si webové stránky zdarma!