Ťahače a návesy

Od 01.12.2020 došlo k úprave sadzieb dane z motorových vozidiel pre ťahače a návesy. Kým doteraz sa aplikoval princíp zníženej sadzby len na jednu súpravu a nebolo možné priradiť k inej súprave ak sa náves používal u viacerých ťahačov, samostatná príloha zákona o dani z motorových vozidiel (príloha č. 1a) upravuje zvýhodnené sadzby dane z motorových vozidiel na ťahače a návesy ako také bez deklarovania jazdnej súpravy.

Určenie základu dane návesových jazdných súprav do r. 2019

Najväčšia prípustná celková hmotnosť jednotlivého vozidla tvoriaceho návesovú jazdnú súpravu je súčet najväčších prípustných hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy uvedených v doklade, ktorým je osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II. Návesovú jazdnú súpravu tvorí ťahač a náves. Na účely určenia základu dane sa pri vozidle ťahač alebo náves vychádza z údaja na riadku 33 - najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu, pretože iba ťahač a náves sú vozidlami návesovej jazdnej súpravy. Tento údaj slúži na určenie základu dane za každý ťahač a každý náves aj napriek tomu, že netvoria pár (to isté platí pri určení základu dane, ak je viac ťahačov alebo návesov).

V prípade ťahača a návesu používaných ako jazdná súprava sa ťahač a osobitne náves zaradí do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, než do akej by patrili podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade. Ťahač a náves sa zaradí do najbližšej nižšej daňovej skupiny iba raz, ak sa aj použili počas zdaňovacieho obdobia v rôznych návesových jazdných súpravách.

V decembri 2016 vydalo Finančné riaditeľstvo SR metodický pokyn, podľa ktorého sa môže ťahač a náves v jazdnej súprave rovnako zaradiť do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane aj pri výpočte predpokladanej dane na ďalšie zdaňovacie obdobie (r. 40 daňového priznania k DMV).

Vytvorte si webové stránky zdarma!