Ročné zúčtovanie za rok 2023 

Pri ročnom zúčtovaní dane (resp. daňovom priznaní) za rok 2023 sa budú brať do úvahy všetky čiastkové základy dane od všetkých zamestnávateľov.

Na čiastkový základ dane druhého rodiča sa bude môcť prihliadať po podaní daňového priznania za rok 2023, inými slovami, ak zamestnanec bude chcieť, aby sa prihliadalo aj na ČZD druhého rodiča, bude si musieť sám podať daňové priznanie.

Ak suma daňového bonusu ohraničená podľa čiastkového základu dane percentuálne za rok 2023 v ročnom zúčtovaní bude nižšia ako suma už priznaného daňového bonusu, ktorá bola v priebehu roka 2023 určená podľa čiastkových základov dane pri výpočte mesačných preddavkov za jednotlivé mesiace roka 2023, zamestnancovi zostane nárok na už priznaný daňový bonus.

Ak si daňovník počas roka 2023 uplatňoval daňový bonus na rôzny počet detí, ohraničenie daňového bonusu v ročnom zúčtovaní podľa počtu detí sa určí ako úhrn ohraničení v pomernej výške podľa počtu mesiacov a počtu uplatňovaných detí.

Napr. zamestnanec má 1 dieťa do 18 rokov a v septembri 2023 sa mu narodí druhé dieťa.
Mesačne si uplatňuje za január až august 2023 DB vo výške 140,00 €, zároveň do výšky 20 % ČZD, od septembra do decembra si mesačne uplatňuje DB vo výške 280,00 €, zároveň do výšky 27 % ČZD.

V ročnom zúčtovaní za rok 2023 sa daňový bonus vypočíta:
- za január až august 2023 ako 140,00 € na 1 dieťa x 8 mesiacov, najviac však do výšky 20 % z 8 / 12-tin čiastkového základu dane za rok 2023
- na september až december 2023 ako 280,00 € na 2 deti x 4 mesiace, najviac však do výšky 27 % zo 4 / 12-tin čiastkového základu dane za rok 2023

Vytvorte si webové stránky zdarma!