Zahraničné stravné

Sadzby stravného za jednotlivé krajiny:
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-401

Sadzby zahraničných pracovných ciest sa upravujú:

  • 25 % pri trvaní cesty menej ako 6 hodín
  • 50 % pri trvaní cesty 6 - 12 hodín
  • 100 % pri trvaní cesty viac ako 12 hodín

Stravné v eurách alebo v cudzej mene za kalendárny deň poskytne zamestnávateľ zamestnancovi v mene a vo výške stravného ustanoveného pre krajinu, v ktorej zamestnanec strávi v kalendárnom dni najviac hodín. Ak zamestnanec strávi v kalendárnom dni rovnaký počet hodín vo viacerých krajinách, zamestnávateľ poskytne stravné v eurách alebo v cudzej mene, ktoré je pre zamestnanca výhodnejšie. V prípade leteckého spôsobu dopravy sa za rozhodujúci čas pre posúdenie času stráveného v jednotlivých krajinách považuje čas odletu lietadla podľa letového poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak.

Vytvorte si webové stránky zdarma!