sadzby DPPO od roku 2021

  • 15 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmu právnickej osoby za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790,00 €
  • 21 % je sadzba dane zo základu dane právnickej osoby zníženého o daňovú stratu vykázaného za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začalo najskôr 01. januára 2017.
  • 35 % je sadzba dane z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 zákona o dani z príjmov

sadzby DPPO za rok 2020

  • 15 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmu právnickej osoby za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 100 000,00 €
  • 21 % je sadzba dane zo základu dane právnickej osoby zníženého o daňovú stratu vykázaného za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začalo najskôr 01. januára 2017.
  • 35 % je sadzba dane z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 zákona o dani z príjmov

zrážková daň

Daň sa vyberá zrážkou vo výške:

  • 7 % z príjmov podľa § 43 odseku 3 písm. r) zákona o dani z príjmov, okrem príjmov zdaňovaných podľa písmena c)
  • 19 % z príjmov podľa § 43 odsekov 2 a 3 zákona o dani z príjmov, okrem príjmov zdaňovaných podľa písmen a) a c)
  • 35 % z príjmov podľa § 43 odsekov 2 a 3 zákona o dani z príjmov, ak sú tieto príjmy vyplatené, poukázané alebo pripísané daňovníkovi nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov


Na zabezpečenie dane je zrážaná suma vo výške 9,5 % alebo 19 % z peňažného plnenia. Na zabezpečenie dane je zrážaná suma 35 % z peňažného plnenia, ak platiteľ dane vypláca, poukazuje alebo pripisuje úhrady v prospech daňovníka nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov.

Vytvorte si webové stránky zdarma!