Sadzby DPPO od roku 2024

 • 15 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmu právnickej osoby za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 60 000,00 €
 • 21 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmu právnickej osoby za zdaňovacie obdobie prevyšujú sumu 60 000,00 €

sadzby DPPO od roku 2021 do 2023

 • 15 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmu právnickej osoby za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790,00 €
 • 21 % je sadzba dane zo základu dane právnickej osoby zníženého o daňovú stratu vykázaného za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začalo najskôr 01. januára 2017.
 • 35 % je sadzba dane z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 zákona o dani z príjmov

Sadzby zrážkovej dane pri výplate dividend


Ak je príjemcom dividend právnická osoba, platí nasledovné:

 • ak je PO prijímateľom dividendy od inej tuzemskej PO alebo od PO, ktorá je rezidentom zmluvného štátu, uplatní sa ustanovenie § 12 ods. 7 písm. c), ktoré hovorí, že dividenda nie je predmetom dane
  - nemá povinnosť vysporiadať dividendy v daňovom priznaní PO za rok 2024
 • 35 %, ak PO plynú dividendy od PO, ktorá je daňovníkom nespolupracujúceho štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov
  - PO uvádza príjem z dividend vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov PO, v časti V. "Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane podľa § 51e zákona"

Vytvorte si webové stránky zdarma!