DPH koeficientom

Ak platiteľ DPH (nie osoba identifikovaná pre DPH) použije tovary a služby, pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých môže odpočítať DPH, a súčasne pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých nemôže odpočítať DPH (napr. ak je dodanie oslobodené od DPH), je povinný upraviť výšku "odpočítateľnej DPH". Výška odpočítateľnej DPH sa zisťuje pomocou tzv. koeficientu DPH.

Úprava odpočítateľnej DPH koeficientom DPH sa nevykoná, ak sú predmetom dodania poisťovacie služby (oslobodené od DPH podľa § 37 zákona o DPH) a finančné služby (oslobodené od DPH podľa § 39 zákona o DPH), ktoré sú:
  • poskytnuté zákazníkovi, ktorý nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko na území Európskej únie, alebo,
  • priamo spojené s vývozom tovaru mimo územia Európskej únie

Koeficient DPH sa uplatňuje napríklad v súvislosti s:

  • sprostredkovaním poistenia a zaistenia,
  • sprostredkovaním úveru,
  • sprostredkovaním sporenia,
  • prenájmom nehnuteľnosti (ak sa uplatní oslobodenie od DPH podľa § 38 zákona o DPH)

výpočet koeficientu

koeficient = zdanené výnosy / všetky výnosy

Koeficient DPH sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nahor.

Pri podávaní mesačných DPH sa používa ročný koeficient z predošlého roka, pri poslednom DPH sa urobí prepočet a "dorovnajú" sa rozdiely medzi mesačnými DPH na vstupe a celoročným prepočtom. Tento koeficient znovu bude platiť v nasledovnom roku pri podávaní mesačných DPH.

Vytvorte si webové stránky zdarma!