DoBPŠ - dohoda o brigádnickej práci študenta
DoVP - dohoda o vykonaní práce
DoPČ - dohoda o pracovnej činnosti

1 - štatutári s minimálne 50 % majetkovou účasťou neplatia garančné poistenie
2 - ak je výplata predčasného starobného dôchodku pozastavená, ak dôchodca naďalej predčasný dôchodok poberá, zdravotné odvody neplatí
3 - ak je dôchodok priznaný
| - dohodár je poistený, ale vymeriavací základ pri výpočte poistného sa znižuje o odvodovú odpočítateľnú položku v sume do 200,00 €, tzn. že ak je VZ menší ako 200,00 €, poistné sa neplatí, ak je VZ väčší ako 200,00 €, poistné sa platí iba z rozdielu medzi VZ a OOP
* - vymeriavací základ na úrazové poistenie a garančné poistenie sa neznižuje o OOP


Odvodová odpočítateľná položka (OOP) od 01.01.2023

Podľa právneho stavu platného do 31.12.2022 si študent, pracujúci na DoBPŠ a dôchodca, ktorý má priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok (a dovŕšil dôchodkový vek) alebo invalidný výsluhový dôchodok a pracuje na DoVP alebo na DoPČ, mohli uplatňovať výnimku z dôchodkového poistenia.

Znamenalo to, že v mesiaci, v ktorom odmena nepresiahla 200,00 €, neboli dôchodkovo poistení a z ich odmeny sa neplatilo dôchodkové poistenie. Ak v nejakom mesiaci odmena presiahla sumu 200,00 €, zamestnávateľ musel takéhoto zamestnanca "doprihlásiť" na dôchodkové poistenie a z časti odmeny presahujúcej 200,00 € sa platilo dôchodkové poistenie.

Tento stav zaniká k 31.12.2022, namiesto toho si od 01.01.2023 môžu uplatňovať OOP.

To znamená, že od 01.01.2023 bude každý študent, pracujúci na DoBPŠ a dôchodca, ktorý má priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok (a dovŕšil dôchodkový vek) alebo invalidný výsluhový dôchodok a pracuje na DoVP alebo na DoPČ, dôchodkovo poistený, a to bez ohľadu na to, či ide o pravidelný alebo nepravidelný príjem, a tiež bez ohľadu na to, či si predtým uplatňovali výnimku z dôchodkového poistenia.

Vytvorte si webové stránky zdarma!