Opravné položky k nepremlčaným pohľadávkam

Podľa § 20 ods. 14 zákona o dani z príjmov OP k nepremlčaným pohľadávkam ocenených v menovitej hodnote, ktoré vznikli od 1. 1. 2004, sú rizikové, zahrnuté do zdaniteľných príjmov a od ich splatnosti uplynie doba dlhšia ako
- 360 dní, je daňovým výdavkom OP vo výške 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva
- 720 dní, je daňovým výdavkom OP vo výške 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva
- 1 080 dní, je daňovým výdavkom OP vo výške 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva.
- uvedené sa nevzťahuje na OP nadobudnuté postúpením a na OP k pohľadávkam, ktoré možno vzájomne započítať so splatnými záväzkami voči dlžníkovi

- od 01.01.2020 sa pohľadávka na účely zákona o dani z príjmov považuje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia za nepremlčanú, ak v príslušnom zdaňovacom období bola aspoň jeden kalendárny deň nepremlčaná


Účtovanie opravných položiek

- pôvodná faktúra 311 / 6**
- tvorba opravnej položky 547 / 391 - daňovo uznaný náklad
- vyradenie pohľadávky 391 / 311

Pri trvalom upustení od vymáhania pohľadávky sa odpis pohľadávky účtuje na ťarchu účtu 546.


Aká je premlčacia doba?

V prípade obchodno-právnych vzťahov sú to 4 roky.

Vytvorte si webové stránky zdarma!