Odberateľ

- obdrží zálohovú faktúru - nedaňový doklad, na základe ktorého zaplatí zálohu

- po úhrade obdrží daňový doklad k zaplatenej platbe, na základe ktorého si uplatní odpočet DPH


- po dodaní tovaru alebo služby obdrží vyúčtovaciu faktúru, v ktorej je záloha odpočítaná od základu dane, DPH aj celkovej sumy

- interným dokladom sa záloha preúčtuje do nákladov

Príklady:

Zálohová faktúra na 3 000,- €

Prijatý daňový doklad:
základ dane 2 500,- €
DPH                 500,- €
spolu            3 000,- €

Celá zakázka je napr. za tovar v hodnote
10 000,- € + DPH = 12 000,- €.
Vyúčtovacia faktúra bude vystavená na sumu celej zakázky, od ktorej bude odrátaná záloha a rozúčtovanie DPH bude:
základ dane      7 500,- €
DPH                   1 500,- €
spolu k úhrade 9 000,- €


321 / 221314 / .....
343 / .....
..... / 321


504 / .....
343 / .....
..... / 321

504 / 314


Dodávateľ

- vystaví zálohovú faktúru - nedaňový doklad s údajmi k platbe

- po prijatí platby vystaví daňový doklad k prijatej platbe podľa § 19 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, z ktorého odvedie DPH

- po dodaní tovaru alebo služby vystaví vyúčtovaciu faktúru na celú sumu, od ktorej odpočíta zálohu a vyčísli iba doplatok základu dane, DPH aj celkovej sumy

- interným dokladom sa záloha preúčtuje do výnosov


Zálohová faktúra na 3 000,- €


Vystavený daňový doklad k prijatej platbe:
základ dane 2 500,- €
DPH                 500,- €
spolu             3 000,- €

Celá zakázka je napr. za služby v hodnote
2 500,- € + DPH = 3 000,- €,
ktoré už boli vyplatené zálohovo.
Vyúčtovacia faktúra bude vystavená na tieto sumy, odrátaná záloha bude v rovnakých sumách a k úhrade ostane 0.

Ak by zakázka bola napr. na celkovú hodnotu 4 200,- € s DPH, vyúčtovacia faktúra bude vystavená v texte na túto sumu, od ktorej bude odrátaný daňový doklad k prijatej platbe a rozúčtovanie DPH bude len zo zvyšku:
základ dane     1 000,- €
DPH                    200,- €
k úhrade          1 200,- €
Záloha sa v rozúčtovaní prenesie do výnosov v hodnote 2 500,- €

..... / 324
..... / 343
311 / .....DPH je vysporiadaná

324 / 602

..... / 602
..... / 343
311 / .....

324 / 602

Vytvorte si webové stránky zdarma!