Archivácia dokladov

Najkratšie povinné minimálne lehoty pre uchovanie dokumentov sú dvojročné. Tie sa vzťahujú napríklad na uchovanie bežnej korešpondencie, riešenia škodových udalostí alebo dokumentov z nákupu strojov a zariadení. Päť rokov po strate ich platnosti sa musia archivovať akékoľvek zmluvy, ale aj záznamy zo zasadnutia riadiacich orgánov, výdajky a prevodovky, či evidencia pracovnej neschopnosti zamestnancov. Desať rokov si musíte odkladať knihy doručených a odoslaných faktúr, pokladničné doklady, nájomné zmluvy, ale aj výplatné listiny a dokumenty viažuce sa k nemocenskému poisteniu. Až 50 rokov musia byť v archíve spoločnosti uložené mzdové listy a osobné spisy zamestnancov budú uskladnené až kým konkrétny zamestnanec nedovŕši 70-ku.

Vytvorte si webové stránky zdarma!