Registračná povinnosť

  • € 49 790,00 je hranica obratu za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, po dosiahnutí ktorej je zdaniteľná osoba povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň. Dobrovoľne sa môže registrovať aj pred dosiahnutím tohoto obratu
  • € 14 000,00 je hranica hodnoty tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov v kalendárnom roku, pri ktorej zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu na daň ešte pred prekročením tejto hranice
  • ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred prijatím služby
  • € 100 000,00 je limit obratu pre uplatňovanie DPH na základe prijatia platby. Ide o jedno z kritérií pre uplatňovanie DPH na základe prijatia platby. Ak platiteľ DPH v roku 2017 nedosiahol uvedený obrat a odôvodnene predpokladá, že ho nedosiahne ani v roku 2018 a súčasne nie je na neho vyhlásený konkurz ani nevstúpil do likvidácie, môže sa rozhodnúť pre uplatňovanie DPH na základe prijatia platby. Ak uvedený obrat v roku 2018 dosiahne, musí uplatňovanie DPH na základe prijatia platby skončiť.
Vytvorte si webové stránky zdarma!