sadzby stravného

Jednou z povinností zamestnávateľa je prispievať na stravovanie zamestnancom, a to vo forme:

  • príspevku na stravovanie: príspevok je ustanovený vo výške najmenej 55 % z ceny jedla, ale najviac do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t. j. zo sumy € 5,10 si môže zamestnávateľ zahrnúť do daňových výdavkov € 2,81,
  • gastrolístkov: hodnota jedného gastrolístka musí predstavovať najmenej 75 % zo sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t. j. zo sumy € 5,10 musí byť minimálna hodnota gastrolístka € 3,83. Pri gastrolístkoch je príspevok zamestnávateľa 55 % z hodnoty stravného lístka, 45 % by sa malo zrážať zamestnancovi zo mzdy - týchto 45 % ale ešte môže byť znížených o príspevok zo sociálneho fondu.

Zmeny od 01.01.2022


Príspevok zamestnávateľa na teplé hlavné jedlo

Zamestnávateľ bude prispievať na teplé hlavné jedlo sumou:
- najmenej 55 % z ceny jedla
- najviac 2,81 €, t.j. 55% z 5,10 € (od 01.01.2022 pravdepodobne 5,40 €)
Príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok zo sociálneho fondu, ten nie je limitovaný.

Príspevok zamestnávateľa na gastrolístok

Zamestnávateľ bude prispievať na gastrolístok sumou:
- najmenej 55 % z ceny gastrolístka, najmenej 2,11 €
- najviac 2,81 €, t.j. 55% z 5,10 € (od 01.01.2022 pravdepodobne 5,40 €)
Príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok zo sociálneho fondu, ten nie je limitovaný.

Finančný príspevok na stravovanie

Ak zamestnávateľ prispieva na stravovanie formou teplého jedla alebo formou gastrolístka iným zamestnancom, príspevok na stravovanie je:
- najmenej 55 % ceny jedla (gastrolístka) a súčasne najmenej suma 2,11 € - t.j. suma 55 % minimálnej hodnoty gastrolístka 3,83 €. Ak bude od 01.01.2022 schválené stravné v najnižšej sadzbe 5,40 €, bude príspevok minimálne 2,23 € (55 % z minimálnej hodnoty gastrolístka 4,05 €, čo je 75 % zo sadzby 5,40 €)
- najviac 2,81 €, t.j. 55% z 5,10 € (predpokladá sa zvýšenie na 5,40 €)

Ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie časti zamestnancov formou teplého hlavného jedla alebo gastrolístka, tak suma finančného príspevku na stravovanie má byť rovnaká ako suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na teplé hlavné jedlo alebo na gastrolístok iným zamestnancom.

Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom formou teplého jedla ani formou gastrolístka, suma finančného príspevku na stravovanie je:
- najmenej 2,11 € (suma 55 % minimálnej hodnoty gastrolístka, tá je 3,83 € - 75 % z 5,10 €)
- najviac 2,81 €, t.j. 55% z 5,10 € (suma stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, predpokladá sa zvýšenie na 5,40 €).

Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok zo sociálneho fondu, ten nie je limitovaný.

VÝPLATA VOPRED

Navrhované vyplácanie finančného príspevku alebo poskytutie stravných lístkov "pozadu" za skončený mesiac nebolo schválené!

Podľa § 129 a § 132 Zákonníka práce, všetky zložky príjmu zamestnanca poskytované zamestnávateľom (teda aj finančný príspevok na stravovanie) sú splatné pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak.

Avšak podľa metodického pokynu Finančnej správy SR (viď vyššie) - finančný príspevok na stravovanie by mal byť vyplácaný vopred. Inak nebude uznané jeho oslobodenie od dane na strane zamestnanca a zamestnávateľ bude mať problém pri daňových kontrolách a pri kontrolách inšpekciou práce.

Napríklad finančný príspevok na marec 2022 by mal byť vyplatený najneskôr počas mesiaca február 2022 - povedzme súčasne s výplatou mzdy za január 2022. Doúčtovanie podľa počtu skutočne odpracovaných zmien v mesiaci marec 2022 prebehne v mesiaci apríl 2022 vo výplate za mesiac marec 2022.

stravné živnostníka

Na základe zmeny v § 19 ods. 2 písm. p) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov SZČO, ktorá si uplatňuje skutočné výdavky, nebude musieť od 1. januára 2022 pri uplatňovaní daňových výdavkov na stravovanie preukazovať dokladmi nákup stravy, resp. nákup gastrolístkov.

Znamená to, že za každý odpracovaný deň si do výdavkov uplatní sumu 2,81 € bez potreby ďalšieho dokladovania výdavkov na stravovanie. Súčasne to ale znamená, že doterajšia uplatňovaná suma 5,10 € (ktorú bolo treba zdokladovať) sa znižuje na 2,81 €, čo pre SZČO znamená nižšiu sumu výdavkov, teda vyšší základ dane a vyššiu samotnú daň.

zahraničné stravné

Sadzby stravného za jednotlivé krajiny:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/401/

Sadzby zahraničných pracovných ciest sa upravujú:

  • 25 % pri trvaní cesty menej ako 6 hodín
  • 50 % pri trvaní cesty 6 - 12 hodín
  • 100 % pri trvaní cesty viac ako 12 hodín

Stravné v eurách alebo v cudzej mene za kalendárny deň poskytne zamestnávateľ zamestnancovi v mene a vo výške stravného ustanoveného pre krajinu, v ktorej zamestnanec strávi v kalendárnom dni najviac hodín. Ak zamestnanec strávi v kalendárnom dni rovnaký počet hodín vo viacerých krajinách, zamestnávateľ poskytne stravné v eurách alebo v cudzej mene, ktoré je pre zamestnanca výhodnejšie. V prípade leteckého spôsobu dopravy sa za rozhodujúci čas pre posúdenie času stráveného v jednotlivých krajinách považuje čas odletu lietadla podľa letového poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak.

stravné podnikateľa

Na stravné pri zahraničnej pracovnej ceste má nárok aj podnikateľ (konateľ alebo živnostník), ak je na pracovnej ceste a vykonáva podnikateľskú činnosť v inom mieste v zahraničí, ako je miesto, v ktorom svoje podnikanie pravidelne vykonáva.

krátenie stravného

V prípade, ak má osoba na zahraničnej pracovnej ceste zabezpečený obed, raňajky, či resp. večeru, nárok na stravné sa kráti v nasledovnej výške:

  • o 25 % ak sú bezplatne poskytnuté raňajky,
  • o 40 % ak je bezplatne poskytnutý obed,
  • o 35 % ak je bezplatne poskytnutá večera.

vreckové

Zamestnancovi môže zamestnávateľ poskytnúť pri zahraničnej pracovnej ceste popri náhrade preukázaných potrebných vedľajších výdavkov vreckové v eurách alebo v cudzej mene vo výške do 40 % stravného.

Vytvorte si webové stránky zdarma!