Sadzby stravného

Jednou z povinností zamestnávateľa je prispievať na stravovanie zamestnancom, a to vo forme:

  • príspevku na stravovanie: príspevok je ustanovený vo výške najmenej 55 % z ceny jedla, ale najviac do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t. j. zo sumy € 7,80 si môže zamestnávateľ zahrnúť do daňových výdavkov € 4,29,
  • gastrolístkov: hodnota jedného gastrolístka musí predstavovať najmenej 75 % zo sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t. j. zo sumy € 7,80 musí byť minimálna hodnota gastrolístka € 5,85. Pri gastrolístkoch je príspevok zamestnávateľa 55 % z hodnoty stravného lístka, 45 % by sa malo zrážať zamestnancovi zo mzdy - týchto 45 % ale ešte môže byť znížených o príspevok zo sociálneho fondu.

Gastrolístky od 01.01.2023 v elektronickej podobe

Od 01.01.2023 budú stravné lístky už len elektronické, teda formou gastrokarty. To v praxi bude znamenať, že aj tí zamestnanci, ktorí dosiaľ dostávali k výplate balíček papierových stravných lístkov, a tie použili v reštaurácii alebo obchode, budú za obedy či nákup potravín platiť už len gastrokartou. Pri stravných lístkoch sa bežne stávalo, že z ich hodnoty sa nevydávalo, tzn. že ak obed stál napr. 8,00 € a zamestnanec použil 2 lístky v hodnote 4,50 €, v reštaurácii mu pravdepodobne 1,00 € nevydali. Musel tak použiť iba 1 lístok a zvyšok doplatiť. Výhodou gastrokarty teda môže byť to, že zamestnanec zaplatí vždy požadovanú sumu, ktorá sa mu strhne z kreditu ako pri bežnej platobnej karte.

Existuje však výnimka

Ak vaši zamestnanci nemajú reálnu možnosť použiť elektronickú kartu na nákup teplého jedla priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti, nemusíte od 1.1.2023 prejsť na elektronické karty a môžete zamestnancom naďalej poskytovať stravovacie poukážky v papierovej forme.

"V blízkosti pracoviska" - tým sa myslí prípad, kedy zamestnanec má reálnu možnosť počas 30 minútovej obednej prestávky opustiť svoje pracovisko, zakúpiť si mimo pracoviska v pešej dostupnosti teplé jedlo, uhradiť ho elektronickou kartou, jedlo skonzumovať a stihnúť sa včas vrátiť pred skončením prestávky na pracovisko.


Príspevok zamestnávateľa na teplé hlavné jedlo

Zamestnávateľ bude prispievať na teplé hlavné jedlo sumou:
- najmenej 55 % z ceny jedla
- najviac 4,29 €, t.j. 55% z 7,80 €
Príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok zo sociálneho fondu, ten nie je limitovaný.

Príspevok zamestnávateľa na gastrolístok

Zamestnávateľ bude prispievať na gastrolístok sumou:
- najmenej 55 % z ceny gastrolístka, najmenej 3,22 €
- najviac 4,29 €, t.j. 55% z 7,80 €
Príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok zo sociálneho fondu, ten nie je limitovaný.

Finančný príspevok na stravovanie

Ak zamestnávateľ prispieva na stravovanie formou teplého jedla alebo formou gastrolístka iným zamestnancom, finančný príspevok na stravovanie je:
- najmenej 55 % ceny jedla (gastrolístka) a súčasne najmenej suma 3,22 € - t.j. suma 55 % minimálnej hodnoty gastrolístka 5,85 €.

Ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie časti zamestnancov formou teplého hlavného jedla alebo gastrolístka, tak suma finančného príspevku na stravovanie má byť rovnaká ako suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na teplé hlavné jedlo alebo na gastrolístok iným zamestnancom.

Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom formou teplého jedla ani formou gastrolístka, suma finančného príspevku na stravovanie je:
- najmenej 3,22 € (suma 55 % minimálnej hodnoty gastrolístka, tá je 5,85 €)
- najviac 4,29 €, t.j. 55% z 7,80 € (suma stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín).

Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok zo sociálneho fondu, ten nie je limitovaný.

Výplata vopred

Navrhované vyplácanie finančného príspevku alebo poskytnutie stravných lístkov "pozadu" za skončený mesiac nebolo v r. 2022 schválené!

Podľa § 129 a § 132 Zákonníka práce, všetky zložky príjmu zamestnanca poskytované zamestnávateľom (teda aj finančný príspevok na stravovanie) sú splatné pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak.

Avšak podľa metodického pokynu Finančnej správy SR - finančný príspevok na stravovanie by mal byť vyplácaný vopred. Inak nebude uznané jeho oslobodenie od dane na strane zamestnanca a zamestnávateľ bude mať problém pri daňových kontrolách a pri kontrolách inšpekciou práce.

Napríklad finančný príspevok na marec 2022 by mal byť vyplatený najneskôr počas mesiaca február 2022 - povedzme súčasne s výplatou mzdy za január 2022. Doúčtovanie podľa počtu skutočne odpracovaných zmien v mesiaci marec 2022 prebehne v mesiaci apríl 2022 vo výplate za mesiac marec 2022.


Stravné živnostníka

Na základe zmeny v § 19 ods. 2 písm. p) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov SZČO, ktorá si uplatňuje skutočné výdavky, nebude musieť od 1. januára 2022 pri uplatňovaní daňových výdavkov na stravovanie preukazovať dokladmi nákup stravy, resp. nákup gastrolístkov.

Znamená to, že za každý odpracovaný deň si do výdavkov v roku 2023 uplatní sumu 4,29 €, tj. 55% z hodnoty stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5 - 12 hodín, bez potreby ďalšieho dokladovania výdavkov na stravovanie.
Do r. 2021 platilo, že si mohol uplatniť plnú sumu stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5 - 12 hodín, teda v r. 2021 sumu 5,10 € (v r. 2023 by to bolo 7,80 €), ktorú ale bolo treba zdokladovať.

Pre SZČO znamená zmena spôsobu nižšiu sumu výdavkov, teda vyšší základ dane a vyššiu samotnú daň.

Existujú 3 výnimky, kedy sa tento spôsob "priznania" stravného vo výške 55% z hodnoty stravného za odpracovaný deň neuplatní:

- výdavok na stravu, ktorá bola poskytnutá ako nepeňažné plnenie poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (§ 9 ods. 2 písm. y) zákona o dani z príjmov)

- výdavok na stravu vynaložený v súvislosti s činnosťou SZČO za odpracovaný deň v kalendárnom roku, vykonávanou v inom mieste ako je miesto, kde túto činnosť vykonáva pravidelne (§ 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov)

- výdavok na stravu vynaložený v súvislosti s činnosťou SZČO za odpracovaný deň v kalendárnom roku, kedy vzniká fyzickej osobe nárok na stravné podľa Zákonníka práce alebo nárok na stravné zamestnanca pri pracovnej ceste


Stravné podnikateľa

Na stravné pri zahraničnej pracovnej ceste má nárok aj podnikateľ (konateľ alebo živnostník), ak je na pracovnej ceste a vykonáva podnikateľskú činnosť v inom mieste v zahraničí, ako je miesto, v ktorom svoje podnikanie pravidelne vykonáva.

Krátenie stravného

V prípade, ak má osoba na zahraničnej pracovnej ceste zabezpečený obed, raňajky, či resp. večeru, nárok na stravné sa kráti v nasledovnej výške:

  • o 25 % ak sú bezplatne poskytnuté raňajky,
  • o 40 % ak je bezplatne poskytnutý obed,
  • o 35 % ak je bezplatne poskytnutá večera.

Vreckové

Zamestnancovi môže zamestnávateľ poskytnúť pri zahraničnej pracovnej ceste popri náhrade preukázaných potrebných vedľajších výdavkov vreckové v eurách alebo v cudzej mene vo výške do 40 % stravného.

Vytvorte si webové stránky zdarma!