exekučné zrážky

Zamestnávateľ vykonáva zrážky zo mzdy na základe príkazu na začatie exekúcie z čistej mzdy povinného (zamestnanca), ktorej výpočet je určený v § 69 Exekučného poriadku. Od tejto čistej mzdy však musí zamestnávateľ odpočítať aj sumu, ktorú zamestnancovi nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov. Ide tzv. základnú sumu, ktorá je nepostihnuteľná, t. j. suma životného minima na povinného a na vyživovanú osobu (t. j. dieťa, manželka), a to nasledovne:
 • na povinného, t.j. suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu, ktorá predstavuje výšku:
  € 305,28
  od 01.01.2022 = 140 % ŽM
  € 218,06
  od 01.07.2021 do 31.12.2021
  € 214,83
  od 01.07.2020 do 30.06.2021
  € 210,20
  od 01.07.2019 do 30.06.2020
  € 205,07 od 01.07.2018 do 30.06.2019

 • na vyživovanú osobu, t. j. suma 25 % životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu, ktorá predstavuje výšku:
  € 76,32
  od 01.01.2022
  € 54,52
  od 01.07.2021 do 31.12.2021
  € 53,70
  od 01.07.2020 do 30.06.2021
  € 52,55
  od 01.07.2019 do 30.06.2020
  € 51,27
  od 01.07.2018 do 30.06.2019

"tretinový" systém

Od čistej mzdy sa odpočítajú všetky nepostihnuteľné sumy a:

 • ak zvyšok nepresiahne 150 % sumy životného minima  - t.j.
  € 327,09 v období od 01.07.2021 do 31.12.2021
  € 322,24 v období od 01.07.2020 do 30.06.2021
  € 315,30 v období od 01.07.2019 do 30.06.2020
  € 307,60 v období od 01.07.2018 do 30.06.2019

  tak sa celý tento zvyšok rozdelí na tretiny
 • ak zvyšok presiahne 150 % sumy životného minima, suma prevyšujúca 150 % sumy životného minima sa zo mzdy zrazí bez obmedzenia a následne sa suma 150 % životného minima rozdelí na tretiny

Zrážky sa vykonávajú vo výške:

 • 1/3 v prípade bežnej pohľadávky
 • 2/3 v prípade prednostnej pohľadávky, ktorou je napr. pohľadávka výživného, pohľadávka náhrady škody v súvislosti s ublížením na zdraví alebo v súvislosti s úmyselným trestným činom, pohľadávka sociálneho a zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia, daní, ciel a podobne.
Vytvorte si webové stránky zdarma!