Odpočítanie daňovej straty vykázanej v predchádzajúcich rokoch

S účinnosťou od 01.01.2020 sa zmenil spôsob odpočítavania daňovej straty. Tento nový spôsob odpočítavania daňovej straty sa použije prvýkrát na daňovú stratu vykázanú za rok 2020.

Daňovú stratu vykázanú za rok 2020 môže daňovník odpočítať nerovnomerne počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc rokom 2021. Daňovník si môže uplatniť tento odpočet daňovej straty najviac do výšky 50 % základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Daňovú stratu vykázanú za rok 2021 môže daňovník odpočítať nerovnomerne počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc rokom 2022 a to najviac do výšky:

  • vykázaného základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, ak sa v príslušnom zdaňovacom období , v ktorom si uplatňuje odpočet daňovej straty považuje za mikrodaňovníka
  • 50% základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, ak sa v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom si uplatňuje odpočet daňovej straty, nepovažuje za mikrodaňovníka.


Daňovú stratu vykázanú za rok 2019 je možné odpočítať od základu dane spôsobom platným do 31.12.2019. Od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2) vykázaného v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2023 je možné odpočítať daňovú stratu vykázanú v zdaňovacom období 2019 vo výške ¼.


Umorovanie strát v daňovom priznaní za rok 2023

  • strata za rok 2019 - vo výške ¼
  • strata za rok 2020 - v ľubovoľnej výške, najviac však do výšky 50 % základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vykázaného za rok 2023.
  • strata za rok 2021 a 2022 - v ľubovoľnej výške, najviac do výšky:
    • základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vykázaného za rok 2023, ak sa daňovník v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom si uplatňuje odpočet daňovej straty považuje za mikrodaňovníka,
    • 50% základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vykázaného za rok 2023, ak sa daňovník v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom si uplatňuje odpočet daňovej straty nepovažuje za mikrodaňovníka.

Vytvorte si webové stránky zdarma!