Pomôžeme spracovať podklady ku GDPR.

Približná osnova spracovania GDPR:

 1. Organizačná smernica
 2. Podmienky ochrany osobných údajov
 3. Súhlas so spracovaním osobných údajov zákazníkov
 4. Súhlas so spracovaním osobných údajov zamestnancov
 5. Záznamy o spracovateľských činnostiach
 6. Poučenie oprávnenej osoby
 7. Dodatok k pracovnej zmluve oprávnenej osoby
 8. GDPR v internetových obchodoch
 9. Zmluvy so sprostredkovateľmi

Kedy musí firma určiť zodpovednú osobu?

Firma je povinná určiť zodpovednú osobu, ak:

 • spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávna inštitúcia okrem súdov pri výkone ich súdnej právomoci
 • hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah alebo účel vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutej osoby vo veľkom rozsahu alebo
 • hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov podľa článku 9 GDPR vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa článku 10 GDPR vo veľkom rozsahu

Informovanie dotknutej osoby pri kamerovom systéme

Úrad na ochranu osobných údajov vydal nasledovné stanovisko:

Informačná povinnosť sa týka aj situácie, keď prevádzkovateľ monitoruje priestory kamerami. Je potrebné, aby doteraz informáciu poväčšine vo forme nálepky pri kamere obsahujúcu iba piktogram kamery nahradila "nálepka" ktorá bude poskytovať informácie v zmysle čl. 13, alebo minimálne základné údaje o prevádzkovateľovi a účele s tým, že na nálepke bude uvedené, kde sa dotknutá osoba o prevádzkovateľovi kamerového systému a spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamier dozvie viac, napríklad na webe prevádzkovateľa, na recepcii, kde budú pre dotknutú osobu nachystané informácie podľa čl. 13 nariadenia napríklad v papierovej forme.

Plnenie informačnej povinnosti z praxe úradu spôsobuje problémy prevádzkovateľom najmä v tom, že nevedia, ako a kde si túto povinnosť majú plniť, nakoľko nariadenie spôsob nestanovuje, preto je na "fantázii" prevádzkovateľa, ako si čl. 13 splní v praxi; napríklad reštaurácia môže informačnú povinnosť uviesť na prvej strane jedálneho lístka (napríklad ku kamerovým systémom, ktoré má vo vnútri podniku a k tomu, aké osobné údaje spracúva, ak si niekto chce objednať podnik napríklad na súkromnú akciu), kamenná predajňa na liste pri pokladni alebo pri vstupe do obchodu, alebo na zadnej strane pokladničného bloku, alebo na marketingovom letáku v predajni. Ideálne je na splnenie informačnej povinnosti využiť tiež webové sídlo prevádzkovateľa.

Vytvorte si webové stránky zdarma!