DDS a zníženie základu dane

Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie je možné odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v príslušnom zdaňovacom období preukázateľne zaplatené v úhrne najviac do výšky € 180,- za rok. (Pri príspevkoch zamestnanca € 180,- je "úspora" na dani z príjmu € 34,20)

Táto nezdaniteľná časť základu dane sa môže uplatniť iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo z ich úhrnu, teda z tzv. aktívnych príjmov. Aby si daňovník mohol odpočítať túto nezdaniteľnú časť základu dane, musí spĺňať tieto podmienky:

  • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013, alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu
  • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení

DDS a zvýšenie základu dane

Ak bol daňovníkovi vyplatený predčasný výber a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach si uplatnil zníženie základu dane o zaplatené príspevky na DDS, je povinný zvýšiť základ dane o sumu zaplatených príspevkov na DDS, o ktorú si v prechádzajúcich obdobiach znížil základ dane, a to do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená.

príspevky zamestnávateľa na DDS

  • Zamestnávateľ môže zaplatené príspevky zahrnúť do daňových výdavkov až do výšky 6 % zo zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy zamestnanca (účastníka sporenia) podľa § 19 ods. 3 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
  • Poskytnúť príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie je pre zamestnávateľa výhodnejšie ako zvýšiť mzdu - z príspevku neplatí odvody do Sociálnej poisťovne (usporí až 25,2 %), platí iba zdravotné odvody.
  • Príspevky možno platiť navyše aj zo sociálneho fondu (zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde).

Vytvorte si webové stránky zdarma!