§ 53b zákona od DPH - Oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení (týka sa odberateľa)

Od 01.01.2023 je v tomto paragrafe, ods. 1 písm. a) uvedené, že platiteľ je povinný opraviť odpočítanú daň, ak úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby, z ktorého je osobnou povinnou platiť daň dodávateľ podľa § 69 ods. 1 [čiže klasický dodávateľ - platca DPH, ktorý vystavil faktúru za tovar alebo službu zdanenú DPH-čkou (žiadne oslobodenie, prenos DP a pod.)], v rozsahu, v akom za dodanie tohto tovaru alebo služby nezaplatil, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 100 dní odo dňa splatnosti záväzku.

Inými slovami: odberateľ kúpi tovar alebo službu na faktúru, ktorú neuhradí (celkom alebo čiastkovo), ale uplatnil si z nej odpočet DPH. Ak faktúru nezaplatí 100 dní po jej splatnosti, je povinný z neuhradenej sumy opraviť DPH a daň doplatiť.
Ak neskôr záväzok riadne uhradí, opraví DPH znovu a nanovo si uplatní odpočet DPH - viď ďalšie odseky § 53b.

To, že odberateľ je povinný opraviť odpočítanú DPH ale neznamená, že mu zaniká záväzok voči dodávateľovi.

V účtovníctve sa suma na účte 321-záväzky voči dodávateľom nezmení, oprava DPH sa bude pravdepodobne účtovať iba na analytických účtoch 343.

V daňovom priznaní k DPH sa takto opravená suma DPH uvedie na riadku 29.

V kontrolnom výkaze k DPH sa opravená suma DPH uvedie v časti C.2, ale nakoľko odberateľ v tomto prípade nemá opravný doklad od dodávateľa, v stĺpci "poradové číslo opravnej faktúry alebo opravného dokladu" uvedie "0".


Môže si oproti tomu dodávateľ požiadať o vrátku zaplatenej dane, ktorú teraz z neuhradenej faktúry doplatí odberateľ?

Nie. Dodávateľ sa riadi § 25a.


§ 25a zákona od DPH - Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení (týka sa dodávateľa)

Podľa uvedeného paragrafu ods. 1 si základ dane pri dodaní tovaru alebo služby môže platiteľ, ktorý je z tohto dodania povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1 [čiže klasický dodávateľ - platca DPH, ktorý vystavil faktúru za tovar alebo službu zdanenú DPH-čkou (žiadne oslobodenie, prenos DP a pod.)] znížiť, ak mu po vzniku daňovej povinnosti odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou podľa ods. 2.

V odseku 2 sa od 01.01.2023 zmenilo písm. a), ktoré zároveň nahrádza predtým platné písm. f) tohto odseku:
Na účely tohto zákona sa pohľadávka z dodania tovaru alebo služby stáva nevymožiteľnou, ak:
a) uplynulo 150 dní od splatnosti pohľadávky v rozsahu, v akom nebola zaplatená a táto pohľadávka:

  1. nie je viac ako 1 000,00 € vrátane dane a platiteľ preukáže, že vykonal akýkoľvek úkon, smerujúci k získaniu úhrady (upomienky a pod.)  
  2. je viac ako 1 000,00 € vrátane dane a platiteľ sa domáha zaplatenia žalobou na súce okrem rozhodcovského súdu
  3. je viac ako 1 000,00 € vrátane dane a platiteľ preukáže, že ju vymáha v exekučnom konaní

Ostatné písmená tohto odseku ostávajú v predošlom znení:
b) odberateľ sa nachádza v konkurznom konaní
c) odberateľ sa nachádza  oddlžení
d) odberateľ - právnická osoba - zanikol bez právneho nástupcu
e) odberateľ zomrel
f) (pôvodné písm. g) bolo zverejnené uznesenie o skončení reštrukturalizácie a pohľadávka v tomto konaní nebola prihlásená.

V účtovníctve sa opravný doklad vo výške DPH zaúčtuje na strane Dal na účet 315 (alebo 311 s analytickou evidenciou) a následne sa započíta s pôvodnou faktúrou, tým sa pôvodná suma na 311 zníži o DPH.

V daňovom priznaní k DPH sa takáto oprava uvedie na riadkoch 26 a 27.

V kontrolnom výkaze k DPH sa oprava uvedie v časti C.1, pričom sa zaškrtne stĺpec 11 - Oprava základu dane podľa § 25a.


Dodávateľ podľa § 25a zákona o DPH takto "získa späť" DPH-čku, ktorú musel zaplatiť "z vlastného vrecka", keďže mu odberateľ neuhradil faktúru. Faktúra však stále ostáva v pohľadávkach vo výške sumy bez DPH, ale aj v tržbách za predaj tovaru alebo služieb (604 alebo 602) ktoré dodávateľovi navyšujú zisk, z ktorého bude platiť daň z príjmu, hoci plnenie (úhradu) za poskytnutý tovar alebo službu nedostal.

Ako môže legálne "dostať späť daň z príjmu"?

Vytvorte si webové stránky zdarma!