Zaradenie majetku do odpisových skupín

Hmotný majetok

Účtovná jednotka odpisuje tieto druhy dlhodobého hmotného majetku:

  • samostatné hnuteľné veci alebo súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, a ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 € a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,
  • budovy a iné stavby (okrem prevádzkových banských diel, drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva),
  • pestovateľské cely trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,
  • zvieratá uvedené v prílohe č. 1 zákona,
  • iný majetok - od 01.01.2018 sa za iný majetok považuje aj úhrn technického zhodnotenia a opráv vykonaných na budove, v ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť a s ňou spojené služby, ktorý je najmenej 10 % vstupnej ceny tejto budovy, rovnako sa postupuje aj pri prenajatých budovách na tento účel. Úhrn technického zhodnotenia a opráv ako odpisovaný majetok je zaradený do 2. odpisovej skupiny.

Hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisových skupín podľa prílohy a ktorého doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov sa na účely odpisovania zaradí do odpisovej skupiny 2 a odpisuje sa 6 rokov. Toto neplatí pre hmotný majetok, ktorý sa odpisuje časovou metódou a výkonovou metódou podľa § 26 ods. 6 a 7 zákona.

Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu (leasingu), okrem pozemkov, sa odpisuje do výšky vstupnej ceny podľa jeho zaradenia do príslušnej odpisovej skupiny. Podľa zákona o dani z príjmov účinného od 01.01.2015 dochádza k zjednoteniu spôsobu odpisovania majetku bez ohľadu na formu jeho obstarania. To znamená, že majetok obstaraný formou finančného prenájmu sa už nebude odpisovať počas doby trvania prenájmu, ako to bolo do 31.12.2014.


Nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok je v zákone o dani z príjmov definovaný ako majetok so vstupnou cenou vyššou ako 2 400 € a dobou použiteľnosti, resp. s prevádzkovo-technickými funkciami dlhšími ako jeden rok. Dlhodobý nehmotný majetok sa odpíše najviac do výšky vstupnej ceny s výnimkou goodwillu a záporného goodwillu, ktorý sa zahŕňa do základu dane podľa osobitných ustanovení.


Odpisové skupiny

Odpisová skupina 0


Pozn.:
BEV = Battery Electric Vehicle - je čistý elektromobil, ktorý je možné dobíjať z elektrickej siete
PHEV = Plug-in Hybrid Electric Vehicle - kombinované vozidlo, ktorého batériu je možné dobíjať z elektrickej siete.

HEV = Hybrid Electric Vehicle - kombinované vozidlo, ktorého batériu NIE je možné dobíjať z elektrickej siete - patrí už do odpisovej skupiny 1 a odpisuje sa 4 roky.

Bez ohľadu na odpisovanie si HYBRIDNÉ vozidlá (PHEV aj HEV) môžu uplatniť 50%-né zníženie sadzby dane z motorových vozidiel.


Odpisová skupina 1

Odpisová skupina 2

Odpisová skupina 3

Odpisová skupina 4

Odpisová skupina 5

Odpisová skupina 6

Vytvorte si webové stránky zdarma!