Daňový bonus

Sumy daňového bonusu na dieťa platné od 01.01.2023

  • 140,00 € na dieťa vo veku do 18 rokov
  • 50,00 € na dieťa vo veku od 18 rokov

Súčasne je daňový bonus najviac:

  • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
  • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
  • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
  • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
  • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
  • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Daňový bonus 140,00 € sa vypláca poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 18 rokov.

Nárok na daňový bonus na dieťa do 18 rokov je len vtedy, ak sa na toto dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách - toto platí od januára do apríla 2023, po novelizácii zákona o pomoci v hmotnej núdzi vzniká od 01.05.2023 nárok na daňový bonus aj na dieťa, na ktoré sa poskytovala dotácia na stravovanie.


SZČO

V daňovom priznaní SZČO za rok 2023 sa daňový bonus ohraničí podľa počtu detí príslušným percentom (20 až 55 %) z čiastkového základu dane podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2023.

Ak mala SZČO príjmy aj podľa § 6 ods. 1 a 2, aj príjmy zo závislej činnosti podľa § 5, vychádza sa zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2.

Čiastkový základ dane SZČO podľa § 6 ods. 1 a 2 je jej hrubý príjem - výdavky - odvody.


V nasledovnej tabuľke sú uvedené príklady, aký ročný daňový bonus by vyšiel SZČO bez príjmov zo závislej činnosti, ak predpokladáme, že si SZČO:
- uplatňuje paušálne výdavky do výšky 60 % z hrubých príjmov, max. do sumy 20 000,00 € ročne
- platí odvody do zdravotnej aj sociálnej poisťovne, pričom vymeriavací základ je rozdiel medzi príjmami a výdavkami delený 1,486 a zároveň sú odvody aspoň vo výške minimálnych odvodov pre rok 2023, tj. aspoň 84,77 € do ZP a 200,72 € do SP mesačne, dohromady 3 425,88 € ročne
- pre zjednodušenie sú počítané DB pre deti do 18 rokov

Pri akom ročnom príjme bude mať SZČO plný nekrátený daňový bonus?

V nasledovnej tabuľke sú uvedené rôzne kombinácie detí do 18 rokov (riadky) a detí nad 18 rokov (stĺpce), kde si každý môže v príslušnom políčku, kde sa krížia jeho počty detí, vyčítať, na aký maximálny daňový bonus by podľa zákona mal nárok podľa veku detí a vo farebnom políčku je uvedené, aký čiastkový základ dane, resp. ročný hrubý príjem SZČO musí dosiahnuť, aby mu tento daňový bonus nebol krátený:

Aj v tejto tabuľke sme vychádzali z predpokladu, že SZČO:
- nemá príjem zo závislej činnosti podľa § 5
- uplatňuje paušálne výdavky do výšky 60 % z hrubých príjmov, max. do sumy 20 000,00 € ročne
- platí odvody do zdravotnej aj sociálnej poisťovne, pričom vymeriavací základ je rozdiel medzi príjmami a výdavkami delený 1,486 a zároveň sú odvody aspoň vo výške minimálnych odvodov pre rok 2023, tj. aspoň 84,77 € do ZP a 200,72 € do SP mesačne, dohromady 3 425,88 € ročne

Vytvorte si webové stránky zdarma!