Preddavky na DMV

 • 1/4 predpokladanej DMV je povinný platiť daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne € 700,00 a nepresiahne € 8 300,00, preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka
 • 1/12 predpokladanej DMV je povinný platiť daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne € 8 300,00, preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca

Teda pre výpočet predpokladanej dane postupujeme nasledovne:

 • zistíme, či je vozidlo v podávanom daňovom priznaní predmetom dane aj k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, t. j. či v podávanom daňovom priznaní za rok 2023 je vozidlo predmetom dane aj k 01.01.2024,
 • určíme ročnú sadzbu dane vozidla v závislosti od základu dane (podľa charakteru MV)
 • upravíme ročnú sadzbu dane, a to v závislosti od počtu mesiacov, ktoré uplynuli od prvej evidencie vozidla k 01.01.2024 (vrátane teda aj januára),
 • upravíme ročnú sadzbu dane o 50 % pre hybridné motorové vozidlo, hybridné elektrické vozidlo, vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na CNG, LNG alebo vodíkový pohon,
 • Pre úžitkové vozidlá kategórie O4 sa upraví ročná sadzba v prílohe zákona tak, že sa zníži o 60 %.
 • Vylúčime z výpočtu predpokladanej dane MV ktoré sú oslobodené od dane podľa § 4 ods. 1 písm. b) až d) zákona
 • spočítame za každé motorové vozidlo vypočítanú predpokladanú daň z motorových vozidiel, ktoré je predmetom dane k 01.01.2024.

Pre platenie preddavkov v roku 2021 platilo prechodné ustanovenie § 15c ods. 4

 • Preddavky na daň na zdaňovacie obdobie roku 2021 splatné do 31.03.2021 (nová lehota na podanie DP) daňovník neplatil.
 • Po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (od apríla 2021) daňovník zaplatil štvrťročné preddavky za druhý, tretí a štvrtý kvartál 2021 v sume jednej tretiny z predpokladanej dane alebo ak ide o mesačné preddavky zaplatil za obdobie apríl až december 2021 vo výške jednej devätiny z predpokladanej dane.
 • Daňovník mal právo požiadať o platenie preddavkov inak ak sa tak rozhodol (§ 10 ods. 11)
Vytvorte si webové stránky zdarma!